Husleieloven

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Lovens virkeområde
§ 1-2 Ufravikelighet
§ 1-3 Standardvilkår
§ 1-4 Avtaleform
§ 1-5 Risikoen for sending av meldinger
§ 1-6 Beregning av frister
§ 1-7 Erstatningsansvar for skade på person mv.
§ 1-8 Forbud mot diskriminering

Kapittel 2. Overlevering og krav til husrommet

§ 2-1. Tidspunkt for overlevering
§ 2-2. Generelle krav til tilstand
§ 2-3. Uriktige opplysninger om husrommet
§ 2-4. Manglende opplysninger om husrommet
§ 2-5. Husrom leid «som det er» e.l.
§ 2-6. Forundersøkelse m.v.
§ 2-7. Tiden for mangelsbedømmelsen
§ 2-8. Reklamasjon
§ 2-9. Leierens rett til å fastholde avtalen ved forsinkelse
§ 2-10. Krav på retting av mangel
§ 2-11. Avslag i leie
§ 2-12. Heving av leieavtalen
§ 2-13. Erstatning
§ 2-14. Erstatningsansvarets omfang
§ 2-15. Rett til å holde leie tilbake
§ 2-16. Rettsmangler
§ 2-17. Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger

Kapittel 3. Leie og andre ytelser

§ 3-1. Leien
§ 3-2. Forfallstid
§ 3-3. Oppgjørsmåte
§ 3-4. Betaling for elektrisitet og brensel mv.
§ 3-5. Depositum
§ 3-6. Garanti
§ 3-7. Forbud mot andre ytelser ved leie av bolig
§ 3-8. Deponering av omtvistet leie

Kapittel 4. Leieprisvern

§ 4-1. Det alminnelige leieprisvernet
§ 4-2. Indeksregulering
§ 4-3. Tilpassing til gjengs leie
§ 4-4. Tilbakebetaling av ulovlig leie
§ 4-5. Unntak fra leieprisvernet
§ 4-6. Forskrifter

Kapittel 5. Partenes plikter i leietiden

§ 5-1. Leierens bruk mv.
§ 5-2. Ro og orden
§ 5-3. Vedlikehold
§ 5-4. Forandringer i husrommet og på eiendommen for øvrig
§ 5-5. Skade på husrommet
§ 5-6. Utleierens adgang til husrommet
§ 5-7. Leierens krav som følge av mangler som oppstår i leietiden
§ 5-8. Leierens erstatningsansvar

Kapittel 6. Beboerrepresentasjon i visse boligleieforhold

§ 6-1. Felles representasjon
§ 6-2. Den tillitsvalgtes plikter
§ 6-3. Informasjon til tillitsvalgt m.v.

Kapittel 7. Opptak i husstand og framleie

§ 7-1. Opptak i husstand
§ 7-2. Den alminnelige regelen om framleie
§ 7-3. Framleie av del av bolig
§ 7-4. Framleie av bolig ved midlertidig fravær
§ 7-5. Framleie ved tidsbestemte leieavtaler
§ 7-6. Godkjenning ved passivitet
§ 7-7. Framleierens stilling ved opphør av hovedavtalen

Kapittel 8. Personskifte

§ 8-1. Den alminnelige regelen om overføring
§ 8-2. Leierens død
§ 8-3. Samlivsbrudd, separasjon, skilsmisse og opphør av husstandsfellesskap
§ 8-4. Overføring av leierett til lokale
§ 8-5. Gjennomføring av leierskifte
§ 8-6. Eierskifte

Kapittel 9.​ Leieforholdets varighet – opphør

§ 9-1. Tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler
§ 9-2. Tidsbestemte leieavtaler
§ 9-3. Adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtaler for bolig
§ 9-4. Leierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale
§ 9-5. Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale
§ 9-6. Oppsigelsesfrist
§ 9-7. Formkrav til utleierens oppsigelse
§ 9-8. Tilsidesettelse av oppsigelse
§ 9-9. Utleierens hevingsrett
§ 9-10. Leierens død
§ 9-11. Varsel om fravikelse

Kapittel 10. Tilbakelevering av husrommet ved leieforholdets opphør

§ 10-1. Visning før flytting
§ 10-2. Tilbakelevering
§ 10-3. Erstatning for forsinkelse og mangel
§ 10-4. Etterlatt løsøre
§ 10-5. Vederlag for forbedringer
§ 10-6. Vederlag for kundekrets

Kapittel 11. Særregler for visse boligleieforhold

§ 11-1. Bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet
§ 11-2. Elev- og studentboliger
§ 11-3. Tjenestebolig
§ 11-4. Utleie av egen bolig

Kapittel 12.​ Prosessuelle bestemmelser

§ 12-1. Voldgift
§ 12-2. Takstnemnd
§ 12-3. Midlertidig bruksrett
§ 12-4. Foregrepet tvangskraft
§ 12-5. Husleietvistutvalget

Kapittel 13.​ Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

§ 13-1. Ikrafttredelse
§ 13-2. Overgangsbestemmelser
§ 13-3. Opphevelse og endringer av andre lover