Kjøpsloven § 10

Kjøpsloven § 10 regulerer selgers tilbakeholdsrett, det vil si rett til å holde tilbake ytelsen i visse tilfeller. Denne retten må sees som et utslag av det kontraktsrettslige prinsippet ytelse mot ytelse. Yter ikke den ene parten sin ytelse, plikter heller ikke den andre parten å yte sin ytelse. 

Kort forklart

Hovedregelen i første ledd er at selger ikke plikter å overføre rådigheten over tingen, det vil si gi fra seg eiendomsretten til tingen, uten at kjøper samtidig betaler kjøpesummen. Dette er essensen i prinsippet om ytelse mot ytelse.

Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i de tilfeller hvor selger har gitt kreditt eller henstand med betalingen. Henstand anses gitt der selger har gitt kjøper en betalingsfrist. Kreditt foreligger dersom selger stiller som vilkår for rådighetsoverføringen at kjøper stiller sikkerhet for kjøpesummen. I denne forbindelse kan selger kreve at kjøper skriver under på de aktuelle dokumentene før eiendomsoverdragelsen finner sted. Dette følger også av kjøpsloven § 48 annet ledd.

Kjøpsloven § 10 annet ledd regulerer selgers tilbakeholdsrett ved sendekjøp (kjøpsloven § 7). Dersom tingen skal sendes til kjøper, plikter selger å sende tingen selv om han enda ikke har mottatt betaling fra kjøper. Han han likevel hindre at kjøperen får rådigheten før kjøpesummen er betalt. Dette kan eksempelvis gjøres ved postoppkrav.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 10

Lovteksten

§ 10. Selgerens tilbakeholdsrett.

(1) Har ikke selgeren gitt kreditt eller henstand med betalingen , plikter han ikke ved å overgi tingen, overlevere dokument eller på annen måte å overføre rådigheten over tingen uten at kjøpesummen betales samtidig.

(2) Skal selgeren sende tingen til et annet sted, kan han likevel ikke la være å sende den, men han kan hindre at kjøperen får rådigheten før kjøpesummen betales.

Kilde:

Kjøpsloven § 10 på biladvokat.no

lovkommentar