Kjøpsloven § 12

Kjøpsloven § 12 regulerer virkningene av at risikoen for tingen har gått over på kjøper. 

Kort forklart

Ordlyden i § 12 er klar. Kjøpers betalingsplikt faller ikke bort når risikoen for tingen er overtatt av kjøper, og tingen etter risikoovertakelsestidspunktet deretter går tapt, skades eller minskes. Som det klare utgangspunkt må kjøper altså betale kjøpesummen, selv om tingen senere får en skade mv.

Kjøper er likevel ikke betalingspliktig overfor selger dersom tapet, skaden eller det at tingen minskes skyldes en hendelse som beror på selgeren. Selger må altså på en eller annen måte ha kunnet påvirke utfallet av tingens tilstand. Selger må på en eller annen måte kunne sies å ha skyld i at tingen har fått den aktuelle skaden mv.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 12

Lovteksten

§ 12. Hva risikoen innebærer

Når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren.

Kilde:

Kjøpsloven § 12 på biladvokat.no

lovkommentar