Kjøpsloven § 13

Kjøpsloven § 13 regulerer tidspunktet for risikoovergang fra selger til kjøper. Som et utgangspunkt overtar kjøper risikoen for tingen ved leveringen. Risikoen kan i visse tilfeller riktignok også gå over på et tidligere tidspunkt.  

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd angir hovedregelen for når risikoen for tingen går over på kjøper. Dette skjer når tingen er levert til kjøper i samsvar med avtalen, alternativt i samsvar med kjøpsloven § 6 (hentekjøp) eller kjøpsloven § 7 (plasskjøp og hentekjøp).

Risikoen for tingen kan likevel gå over på kjøper før han har fått tingen i sin fysiske besittelse. Dersom tingen ikke blir hentet eller mottatt til rett (avtalt) tid, og hvor dette skyldes kjøperen eller forhold på hans side, vil risikoen gå over på kjøper når tingen er stilt til hans rådighet. Er det altså kjøper selv om har skyld i at tingen ikke overtas på det avtalte tidspunkt, overtar han risikoen allerede på det tidspunkt selger først har gitt ham mulighet til å overta tingen. Dette, forutsatt at kjøper ikke rettmessig kunne avvente med å utsette overtakelsen.

Tredje ledd regulerer når risikoen går over på kjøper i de tilfeller han skal hente tingen et annet sted enn hos selgeren. I disse tilfellene overtar kjøper risikoen når leveringstiden er inne og kjøperen samtidig er kjent med at tingen kan hentes på det avtalte leveringsstedet.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 13

Lovteksten

§ 13. Risikoens overgang.

(1) Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med §§ 6 eller 7.

(2) Blir tingen ikke hentet eller mottatt til rett tid, og beror dette på kjøperen eller forhold på hans side, går risikoen over på ham når tingen er stilt til hans rådighet og det inntrer kontraktsbrudd fra hans side ved at han ikke overtar tingen.

(3) Skal kjøper hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på leveringsstedet.

Kilde:

Kjøpsloven § 13 på biladvokat.no

lovkommentar