Kjøpsloven § 14

Kjøpsloven § 14 er oppstiller et tilleggsvilkår (i tillegg til kjøpsloven § 13) for når risikoen går over ved artsbestemte ting, også kalt genusytelser. 

Kort forklart

Etter § 14 går risikoen over på kjøper først når det ved merking, transportdokument eller på annen måte er gjort klart at tingen er tiltenkt kjøperen. Det er altså tale om et identifikasjonskrav. Det skal fremgå «klart» hvilken vare/hvilket vareparti som skal leveres til kjøperen og som han skal overta risikoen for. Er dette usikkert, overtar ikke kjøper risikoen før det er på det rene akkurat hvilken vare han skal overta.

Kjøpsloven § 14 supplerer med andre ord kjøpsloven § 13. Er det tale om en artsbestemt vare (typiske forbruksvarer som det finnes flere av), må vilkårene i både § 13 og § 14 være oppfylt for at kjøper skal overta risikoen for tingen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 14

Lovteksten

§ 14. Identifikasjon av tingen.

Risikoen går ikke over på kjøperen før det ved merking, transportdokument eller på annen måte er gjort klart at tingen er tiltenkt kjøperen.

Kilde:

Kjøpsloven § 14 på biladvokat.no

lovkommentar