Kjøpsloven § 15

Kjøpsloven § 15 regulerer risikoovergangen fra selger til kjøper i tilfeller hvor tingen er under transport på avtaleinngåelsestidspunktet. 

Kort forklart

I tilfeller hvor tingen er under transport når selger og kjøper inngår kjøpsavtalen, går risikoen som en hovedregel over på kjøper ved avtaleslutningen (kjøpstidspunktet). Dette gjelder likevel ikke dersom forholdene viser at kjøperen har påtatt seg risikoen allerede fra det tidspunkt tingen ble overgitt til fraktføreren. Har man holdepunkter for at kjøper har påtatt seg ansvar fra et tidligere tidspunkt enn kjøpstidspunktet, vil kjøper altså overta risikoen idet fraktfører mottar kjøpsgjenstanden.

I tillegg fastslås at selger i alle tilfeller har risikoen for tap eller skade som han enten kjente til eller burde kjenne til ved kjøpet, men som han ikke opplyste kjøperen om. Oppstår det altså skade/tap på tingen som selger hadde holdepunkter for å ha kunnskap om, men som han likevel ikke informerte kjøper om, plikter selger å dekke tap som oppstår som følge av de tilbakeholdte opplysningene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 15

Lovteksten

§ 15. Transitt.

Gjelder kjøpet ting under transport, går risikoen over ved avtaleslutningen når forholdene ikke viser at kjøperen har påtatt seg risikoen allerede fra det tidspunktet da tingen ble overgitt til den fraktfører som har utstedt transportdokumentet. Selgeren har i alle høve risikoen for tap eller skade som han kjente eller burde kjenne til ved kjøpet, men ikke opplyste kjøperen om.

Kilde:

Kjøpsloven § 15 på biladvokat.no

lovkommentar