Kjøpsloven § 17

Kjøpsloven § 17 regulerer hvilke krav som stilles til tingens egenskaper. Bestemmelsen har særlig betydning i de tilfeller det ikke er avtalt noe om tingens egenskaper. I tillegg er bestemmelsen relevant for å fastlegge om det foreligger en mangel ved tingen, jf. bestemmelsens tredje ledd. 

Kort forklart

Kjøpsloven § 17 første ledd fastslår utgangspunktet: tingen skal være i samsvar med det som følger av avtalen. Det gjelder både krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning. Tilfredsstiller ikke tingen kravene som følger av avtalen mellom partene, vil det etter § 17 tredje ledd foreligge en mangel ved tingen.

Er det ikke avtalt noe om tingens egenskaper, kommer annet ledd til anvendelse. Annet ledd har en oppregning av ulike krav til tingen i bokstav a-d. Er et av disse kravene ikke tilfredsstilt, vil det foreligge en mangel ved tingen, jf. tredje ledd. Oppregningen lister opp alternative mangelsgrunnlag. Alle vilkårene i oppregningen a-d trenger altså ikke være oppfylt. Det er nok at vilkårene i den ene bokstaven er oppfylt for at mangel anses å foreligge.

Mangel kan eksempelvis foreligge dersom den ikke passer for det formål som tilsvarende ting typisk brukes til (bokstav a). Alternativt kan det foreligge en mangel dersom den ikke passer for et bestemt formål som kjøper har informert selger om (bokstav b).

Bestemmelsen er etter dette svært sentral i fastleggelsen av om tingen har en mangel og om kjøper etter dette kan gjøre såkalte mangelskrav gjeldende overfor selger.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 59-60.

Rt-2002-1110 (Bodum), se særlig side 1118 flg.

Video om kjøpsloven § 17

Lovteksten

§ 17. Varens egenskaper.

(1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

(2) Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:

(a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til;

(b) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, unntatt når forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det;

(c) ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell;

(d) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen.

(3) Tingen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i paragrafen her.

Kilde:

Kjøpsloven § 17 på biladvokat.no

lovkommentar