Kjøpsloven § 18

Kjøpsloven § 18 regulerer selgers opplysningsplikt. Bestemmelsen supplerer kjøpsloven § 17, ved at brudd på selgers opplysningsplikt også vil utgjøre en mangel ved tingen. Også opplysninger gitt av andre enn selger omfattes etter bestemmelsen. 

Kort forklart

Kjøpsloven § 18 første ledd fastslår at tingen også, jf. kjøpsloven § 17, vil ha en mangel dersom den ikke svarer til opplysninger gitt av selger når det kommer til tingen generelt, dens egenskaper eller bruk. Opplysningene kan være gitt gjennom selgers markedsføring, eller i andre forbindelser. Forutsetningen er at de feilaktige opplysningene må kunne antas å ha virket inn på kjøpet. Kjøper må altså ha lagt de feilaktige opplysningene til grunn for kjøpet sitt. Opplysningene må ha hatt en betydning for kjøpet.

Annet ledd bestemmer at reglene i første ledd gjelder tilsvarende dersom det er noen andre enn selger som har gitt opplysninger om tingen. Tingen vil altså også ha en mangel i disse tilfellene. Vedkommende kan være et tidligere salgsledd, eller opptre på vegne av selgeren. Opplysningene om tingen kan være gitt på tingens innpakning, i annonse eller ved annen markedsføring. Det gjelder riktignok et unntak for selgers ansvar i disse tilfellene. Tingen vil likevel ikke ha en mangel dersom selgeren ikke visste og heller ikke burde ha visst at de aktuelle opplysningene var gitt. Selger må altså ha vært helt uvitende om de opplysningene tingen tilsynelatende skulle ha i følge den som opptrer på vegne av selgeren, eller et tidligere salgsledd.

Reglene i første og annet ledd vil ikke komme til anvendelse der opplysningen i tide er rettet på en tydelig måte. Det vil altså ikke foreligge en mangel dersom kjøper er blitt opplyst om de faktiske forhold ved tingen før kjøpet gjennomføres. Ved slik korrigering er kjøper blitt jo klar over de faktiske omstendigheter, selv om selger i begynnelsen skulle ha gitt feilopplysninger.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 60-61.

Rt-2003-612 (Arealsvikt), se særlig avsnitt 40

Rt-2005-257 (Hårfjerning), se særlig avsnitt 37

Video om kjøpsloven § 18

Lovteksten

§ 18. Opplysning om egenskaper eller bruk.

(1) Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(2) Reglene i første ledd gjelder tilsvarende når tingen ikke svarer til opplysning som noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd. Dette gjelder ikke om selgeren verken visste eller burde ha visst at opplysningen var gitt.

(3) Reglene i første og andre ledd gjelder ikke når opplysningen i tide er rettet på en tydelig måte.

Kilde:

Kjøpsloven § 18 på biladvokat.no

lovkommentar