Kjøpsloven § 19

Kjøpsloven § 19 regulerer tilfeller hvor tingen er solgt med et «som den er»-forbehold. Bestemmelsen angir på hvilke vilkår en ting vil anses å ha en mangel, til tross for et slikt forbehold. I tillegg reguleres mangelsspørsmålet ved kjøp av brukte ting på auksjon. 

Kort forklart

Dersom en ting er solgt «som den er» eller med et liknende forbehold, vil tingen likevel ha en mangel i de tilfeller som er opplistet i første ledd bokstav a-c. Det innebærer at selger ikke kan fraskrive seg fullt ansvar for tingens egenskaper og kvalitet. Visse krav har kjøper i behold, til tross for et slikt forbehold. Bestemmelsen gir anvisning på tre alternative mangelsgrunnlag.

Tingen vil ha en mangel dersom selger har brutt sin opplysningsplikt, jf. bokstav a. Tingen svarer altså ikke til de opplysninger selger ga om tingen, dens egen skaper eller bruk. Forutsetningen er også her, som i kjøpsloven § 18, at de feilaktige opplysningene må antas å ha innvirket på kjøpet.

Videre vil tingen ha en mangel dersom selger har unnlatt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk. Dette er regulert i bokstav b. Det er også en forutsetning at selgeren måtte kjenne til disse forholdene ved tingen. Videre må kjøperen hatt grunn til å regne med å få de aktuelle opplysningene. Et siste vilkår er at de unnlatte opplysningene må antas å ha innvirket på kjøpet, se ovenfor.

Etter bokstav c vil tingen ha en mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente. Denne vurderingen skal som utgangspunkt vurderes ut fra avtalen mellom partene, særlig med henblikk på kjøpesummens størrelse. Også andre forhold kan være av betydning, jf. «forholdene ellers». Det skal riktignok en del til for at det foreligger en mangel på dette grunnlag, jf. «vesentlig dårligere stand».

I bestemmelsens annet ledd fastslås at brukte ting man kjøper på auksjon, vil kunne ha en mangel etter reglene i første ledd. Bokstav a-c må altså vurderes ut fra hvilket grunnlag som fremstår som mest nærliggende og anvendelig på det konkrete tilfellet. Er det gitt feilaktige opplysninger må man se hen til bokstav a. Har selger unnlatt å gi opplysninger, er bokstav b relevant. Har (unnlatte) opplysninger ikke spilt en rolle for mangelsforholdet, er bokstav c den nærliggende bestemmelsen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 61-62.

Rt-2001-369 (Takstmann), se særlig side 373 flg.

Rt-2002-696 (NEBB), se særlig side 702 flg.

Rt-2002-1110 (Bodum), se særlig side 1120

Rt-2003-612 (Arealsvikt), se særlig avsnitt 40

Rt-2005-257 (Hårfjerning), se særlig avsnitt 37

Video om kjøpsloven § 19

Lovteksten

§ 19. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg.

(1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når

(a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

(2) Selges brukte ting på auksjon gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer.

Kilde:

Kjøpsloven § 19 på biladvokat.no

lovkommentar