Kjøpsloven § 21

Kjøpsloven § 21 regulerer hvilket tidspunkt som skal legges til grunn for vurderingen av om det foreligger en mangel. Dette tidspunktet knytter seg til leveringstidspunktet. Selger kan likevel, på visse vilkår, være ansvarlig for tingen etter leveringstidspunktet. 

Kort forklart

Ved vurderingen av om det foreligger en mangel ved tingen, skal det tas utgangspunkt i tidspunktet da risikoen går over på kjøperen. Dette må bestemmes etter kjøpsloven § 13, jf. kjøpsloven § 6 og kjøpsloven § 7. § 13 første ledd fastslår nemlig at risikoen går over på kjøper når tingen er levert som avtalt etter §§ 6 eller 7. Leveringstidspunktet som fremgår av §§ 6/7 skal altså legges til grunn som utgangspunktet for risikoens overgang. Dette tidspunktet skal legges til grunn for vurderingen av mangelen, selv om mangelen først viser seg senere (skjult mangel). Det vil altså være risikoovergangstidspunktet som er avgjørende også i tilfeller av skjulte mangler som først viser seg en tid etter kjøpet.

Selger vil være ansvarlig for forhold ved tingen også etter risikoovergangstidspunktet dersom mangelen skyldes kontraktsbrudd fra hans side. Foreligger det altså en mangel som ikke skyldes kjøper eller forhold på hans side, jf. kjøpsloven § 30, vil selger være ansvarlig for mangelen selv om kjøper i utgangspunktet har overtatt risikoen for tingen. Det samme gjelder når selgeren ved garanti eller på annen måte selv har påtatt seg ansvar for lengre tid. Hvorvidt det er gitt en garanti for at tingen har bestemte egenskaper, at den er egnet til vanlig bruk eller en særlig bruksmåte i et tidsrom etter leveringen, beror på en tolkning av avtalen mellom partene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 93

Rt-2014-769, se særlig avsnitt 17 flg.

Video om kjøpsloven § 21

Lovteksten

§ 21. Tidspunkt for mangel.

(1) Ved bedømmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn, selv om mangelen først viser seg seinere.

(2) Selgeren svarer også for mangel som oppstår seinere dersom den skyldes kontraktbrudd fra hans side. Det samme gjelder dersom selgeren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for at tingen vil ha angitte egenskaper eller være egnet til vanlig bruk eller en særlig bruksmåte i et tidsrom etter leveringen.

Kilde:

Kjøpsloven § 21 på biladvokat.no

lovkommentar