Kjøpsloven § 22

Kjøpsloven § 22 er en innledende bestemmelse for kjøpslovens kapittel om kjøperens krav ved forsinkelse på selgerens side. Bestemmelsen regulerer nærmere vilkårene for at det skal foreligge forsinkelse. I tillegg gis en opplisting av hvilke krav kjøper kan gjøre gjeldende overfor selger som følge av at det foreligger forsinkelse. 

Kort forklart

Kontraktsbrudd kan etter kjøpsloven foreligge i to tilfeller: ved forsinkelse (kjøpsloven § 22) eller ved mangel (kjøpsloven § 30).

Etter kjøpsloven § 22 foreligger en forsinkelse dersom to vilkår er oppfylt. Tingen må for det første ikke bli levert i det hele tatt, eventuelt bli levert for sent. Dette må avgjøres etter kjøpsloven § 6 (hentekjøp), kjøpsloven § 7 (plasskjøp og sendekjøp) og kjøpsloven § 9 (leveringstid). For det andre må det forhold at tingen ikke leveres/leveres for sent ikke skyldes kjøperen selv eller forhold på hans side. Kjøper må altså ikke selv være skyld i at tingen ikke leveres til det avtalte tidspunktet.

Er disse vilkår oppfylt, kan kjøper gjøre følgende alternative krav gjeldende mot kjøper: kreve oppfyllelse (kjøpsloven § 23), heving (kjøpsloven § 25), erstatning (kjøpsloven § 27) eller holde kjøpesummen tilbake (kjøpsloven § 42).

I tillegg fastslås i første ledd at erstatning er et krav som står på egne ben i forhold de øvrige beføyelsene/kravene. Det vil si at man kan kreve erstatning i tillegg til enkelte av de andre kravene. Eksempelvis erstatning i tillegg til heving. Man skal riktignok ikke få dobbeltkomensasjon. Dermed vil erstatningen kun dekke det overskytende tapet man lider, det vil si det tapet som hevingskravet ikke dekker.

Av annet ledd følger det at bestemmelsene om forsinkelse i kjøpsloven kapittel V vil gjelde tilsvarende dersom selgeren ikke i tide oppfyller sine tilleggsplikter etter kjøpet. § 25 annet og tredje ledd vil i disse tilfellene riktignok ikke komme til anvendelse.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 22

Lovteksten

§ 22. Innledende bestemmelse.

(1) Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 23 til 29 kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

(2) Dersom selgeren ikke i tide oppfyller sine plikter ellers etter kjøpet, gjelder bestemmelsene om forsinkelse tilsvarende så langt de passer, likevel ikke § 25 (2) og (3).

Kilde:

Kjøpsloven § 22 på biladvokat.no

lovkommentar