Kjøpsloven § 23

Kjøpsloven § 23 regulerer kjøperens rett til å kreve oppfyllelse av kjøpet, tross forsinkelsen. 

Kort forklart

Etter bestemmelsens første ledd første punktum er utgangspunktet at kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Bestemmelsen oppstiller riktignok noen unntak for denne retten. Kjøper kan altså i visse tilfeller ikke få gjennomslag for et slikt krav. Det vil være tilfellet 1) dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne, eller 2) dersom oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad slik at oppfyllelse vil stå i vesentlig misforhold til kjøperens oppfyllelsesinteresse. I punkt 2 tas det sikte på en interesseavveining mellom kjøpers interesse i at selger oppfyller, og hvilke kostnader/ulemper dette vil medføre for selger. Er vilkårene i ett av de to alternativene oppfylt, kan kjøper altså ikke høres med et krav om oppfyllelse.

Foreligger det vansker som hindrer selger i å oppfylle, kan kjøper kreve oppfyllelse til tross for vanskene, forutsatt at vanskene vil falle bort innen rimelig tid. Videre er det en forutsetning at tiden som har gått ikke har gjort det vesentlig mer tyngende for selger å oppfylle eller at oppfyllelse ikke får en annen karakter enn det selgeren kunne forutse på forhånd. Det må heller ikke for øvrig fremstå urimelig å kreve oppfyllelse.

I tredje ledd er det fastsatt en tidsfrist for å fremsette kravet på oppfyllelse. Kjøper taper nemlig retten til oppfyllelse dersom man venter urimelig lenge med å fremme kravet. For å være på den sikre siden er det derfor lurt å fremsette kravet så fort som mulig.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 23

Lovteksten

§ 23. Rett til oppfyllelse.

(1) Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.

(2) Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøperen kreve oppfyllelse når ikke dette etter den tid som er gått, vil være vesentlig mer tyngende eller få en annen karakter enn selgeren kunne forutse eller det for øvrig vil være urimelig å kreve oppfyllelse.

(3) Kjøperen taper sin rett til oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Kilde:

Kjøpsloven § 23 på biladvokat.no

lovkommentar