Kjøpsloven § 24

Kjøpsloven § 24 regulerer selgers rett til å fremme forespørsel/underretning overfor kjøper om ny levering innen et angitt tidspunkt. I tillegg reguleres konsekvensene av at kjøper ikke responderer på slik forespørsel/underretning innen rimelig tid. 

Kort forklart

Spør selger om kjøper tross forsinkelsen fortsatt ønsker levering, og kjøper ikke svarer innen rimelig tid, vil kjøper ikke kunne heve kjøpet (kjøpsloven § 25) dersom levering skjer innen den nye tiden som ble angitt. Det samme gjelder dersom kjøper underretter kjøper om at han vil levere innen en ny angitt tid. Hva som anses som svar innen rimelig tid må vurderes konkret ut fra omstendighetene i den enkelte sak. Dersom selger ikke overholder den nye fristen, vil kjøper for øvrig likevel kunne heve. Les om mangler ved motorsykler på Biladvokat.no.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 24

Lovteksten

§ 24. Forespørsel.

Dersom selgeren spør om kjøperen tross forsinkelsen vil motta levering, eller underretter kjøperen om at han vil levere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan han ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

Kilde:

Kjøpsloven § 24 på biladvokat.no

lovkommentar