Kjøpsloven § 25

Kjøpsloven § 25 regulerer kjøpers adgang til å heve kjøpet i forsinkelsestilfellene. I tillegg må hevingsfristen i kjøpsloven § 29 overholdes. Virkningene av hevingen fremgår for øvrig av kjøpsloven § 64 første og annet ledd. 

Kort forklart

Kjøpsloven § 25 første ledd fastslår hevingsvilkårene. Det første vilkåret for heving er at det foreligger en forsinkelse. Dette må vurderes etter kjøpsloven § 22. For det andre må forsinkelsen være vesentlig. Vesentlighetskravet medfører en høy terskel for å heve et kjøp, se uttalelsene i forarbeidene. Den høye terskelen må sees i lys av utgangspunktet i norsk rett om at avtaler skal holdes. Et hevingskrav strider med dette utgangspunktet og krever derfor særlig gode grunner for seg.

Har kjøper fastsatt en (rimelig) tilleggsfrist for selger til å foreta leveringen, kan kjøper heve kjøpet dersom selger ikke leverer innen denne fristen. Dette følger av bestemmelsens annet ledd. Her kan du se hvordan reglene utspiller seg i relasjon til heving av båtkjøp:

https://www.advokat-teigstad.no/heving-batkjop/ 

Annet ledd må sees i sammenheng med tredje ledd. Her fastslås det at kjøper ikke kan heve mens tilleggsfristen løper. Dette gjelder likevel ikke dersom selger har sagt at han ikke kommer til å oppfylle innen fristen. Har kjøper altså klare holdepunkter for at levering ikke vil skje innen den satte tilleggsfristen, kan kjøper heve før utløpet av tilleggsfristen.

Bestemmelsen må for øvrig sees i sammenheng med kjøpsloven § 29 om fristen for å heve, samt kjøpsloven § 64 første og annet ledd om virkningene av hevingen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 70.

Video om kjøpsloven § 25

Lovteksten

§ 25. Heving.

(1) Kjøperen kan heve kjøpet når forsinkelsen medfører vesentlig kontraktbrudd.

(2) Kjøpet kan også heves dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt.

(3) Mens tilleggsfristen løper kan ikke kjøperen heve, med mindre selgeren har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen.

Kilde:

Kjøpsloven § 25 på biladvokat.no

lovkommentar