Kjøpsloven § 26

Kjøpsloven § 26 regulerer kjøpers adgang til å heve et tilvirkningskjøp. Bestemmelsen må også sees i sammenheng med kjøpsloven § 2 første ledd om tilvirkningskjøp.

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 26 kan kjøper på grunn av en forsinkelse (kjøpsloven § 22) på visse vilkår heve et tilvirkningskjøp. Etter bestemmelsen foreligger et tilvirkningskjøp dersom tingen skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans oppgaver eller ønsker. Kan selgeren i et slikt tilvirkningstilfelle ikke uten vesentlig tap disponere over tingen på annen måte, kan kjøper kun heve dersom forsinkelsen medfører at kjøpers formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Altså: Kan selger ikke unngå tap ved å eksempelvis selge tingen til noen andre, er det en forutsetning for at kjøper kan heve, at kjøper ikke får utnyttet tingen som forutsatt. At det må være tale om vesentlig forfeiling innebærer at det skal legges en streng terskel til grunn for vurderingen. Ikke enhver formålsforfeiling vil medføre at kjøper kan heve et tilvirkningskjøp. Les om kjøpslovens rettigheter for deg som har kjøpt eller solgt motorsykkel.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 26

Lovteksten

§ 26. Heving av tilvirkningskjøp.

Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare heve dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp.

Kilde:

Kjøpsloven § 26 på biladvokat.no

lovkommentar