Kjøpsloven § 27

Kjøpsloven § 27 regulerer kjøpers adgang til å kreve erstatning av selger i forsinkelsestilfellene, sml. mangelstilfellene i kjøpsloven § 40. Av bestemmelsen fremgår erstatningsvilkårene. Utmålingen av erstatningen bestemmes i kjøpsloven § 67 flg. 

Kort forklart

Et inngangsvilkår som må være oppfylt for at det i det hele tatt skal være grunnlag for å rette (erstatnings)krav mot selger, er forsinkelsesvilkåret. Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt må bestemmes ut fra kjøpsloven § 22.

Foreligger det en forsinkelse, er utgangspunktet at kjøper kan kreve erstatning av selger for det tap kjøperen lider som følge av forsinkelsen. § 27 første ledd regulerer det såkalte kontrollansvaret. Dette ansvarsgrunnlaget oppstiller visse vilkår for at selger likevel ikke skal være erstatningsansvarlig. Unntaksvilkårene fremgår av bestemmelsens første ledd annet punktum. Selger vil fritas fra ansvar dersom det foreligger en «hindring» «utenfor selgers kontroll», «som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden». Disse forhold må selger «godtgjøre». Selger har altså bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt med kvalifisert sannsynlighetsovervekt, jf. Rt-2000-199 (Pelsdyrhall) om «godtgjør».

Selger vil også være ansvarlig dersom det er en tredjemann som skal oppfylle kjøpet (helt eller delvis) på vegne av selgeren. Det samme gjelder dersom forsinkelsen skyldes en leverandør som selgeren har brukt eller dersom noen annen i et tidligere salgsledd har skyld i forsinkelsen. For at selger skal unngå ansvar i disse tilfellene er det et vilkår at også tredjemann/leverandør/tidligere salgsledd må være ansvarsfri etter en vurdering av vilkårene nevnt ovenfor. Altså må både selger og selgers representant kunne påvise en «hindring» «utenfor deres kontroll», «som de ikke rimeligvis kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden». Dersom forsinkelsen er vesentlig kan en kreve heving.

Etter § 27 tredje ledd vil selger være ansvarsfri så lenge hindringen består. Så fort hindringen bortfaller, plikter selger å oppfylle i tråd med avtalen. Gjør han ikke dette, kan erstatningsansvar gjøres gjeldende mot selger.

Fjerde ledd fastslår at selger ikke vil være ansvarlig for kjøpers indirekte tap etter kontrollansvaret (regulert i § 27 første til tredje ledd). Indirekte tap vil typisk være mer avledede tap, altså tap som ikke kan knyttes direkte til forsinkelsen. Hva som mer konkret regnes som indirekte tap er regulert i kjøpsloven § 67 annet ledd. Er det tale om et indirekte tap, er det altså ikke tilstrekkelig at selger er ansvarlig etter § 27 første til tredje ledd. Kontrollansvaret dekker altså kun kjøpers direkte tap. Ønsker man dekning også for det indirekte tapet man har lidt, må dette kreves på grunnlag av et annet ansvarsgrunnlag.

Et slikt annet grunnlag finner vi i bestemmelsens fjerde ledd. Her er culpaansvaret regulert. Culpaansvaret innebærer at kjøper kan kreve erstatning også for indirekte tap dersom forsinkelsen/tapet skyldes feil eller forsømmelse på selgers side. Dette beror blant annet på en vurdering av om selger kunne og burde ha handlet annerledes.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 71 flg.

Video om kjøpsloven § 27

Lovteksten

§ 27. Erstatning.

(1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

(2) Beror forsinkelsen på en tredjemann som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

(3) Ansvarsfrihet gjelder så lenge hindringen virker. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle men ikke gjør dette.

(4) Reglene foran i paragrafen her omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i § 67 (2).

(5) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom forsinkelsen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side.

Kilde:

Kjøpsloven § 27 på biladvokat.no

lovkommentar