Kjøpsloven § 28

Kjøpsloven § 28 regulerer selgers plikt til å opplyse kjøper om eventuelle hindringer for leveringen. I tillegg bestemmes hvilke krav kjøper kan gjøre gjeldende som følge av at selger ikke oppfyller opplysningsplikten.   

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 28 har selger en plikt til å opplyse kjøper om eventuelle hindringer og deres virkninger på muligheten til å oppfylle kjøpet i rett (avtalt) tid. Dersom kjøper ikke blir gitt slik melding innen rimelig tid etter at selger fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan kjøper kreve erstatning for det tapet som kunne vært unngått om kjøper hadde fått melding i tide. Selgers opplysningsplikt kan altså inntre både når han har positiv kunnskap om hindringen og når holdepunkter tilsier at han burde ha blitt kjent med den. Hva som skal anses som varsel innen rimelig tid må for øvrig avgjøres ut fra omstendighetene i den enkelte sak. For eksempel ved forsinket levering eller mangler ved bobil.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 76

Video om kjøpsloven § 28

Lovteksten

§ 28. Opplysningsplikt om hindring.

Hindres selgeren å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi kjøperen melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får kjøperen ikke slik melding innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde fått kjennskap til hindringen, kan kjøperen kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

Kilde:

Kjøpsloven § 28 på biladvokat.no

lovkommentar