Kjøpsloven § 29

Kjøpsloven § 29 oppstiller en frist for kjøper til å gjøre et hevingskrav gjeldende overfor selger. Overholdes ikke denne fristen, faller hevingskravet bort alene på dette grunnlag. For at et hevingskrav skal føre frem må i tillegg vilkårene i kjøpsloven § 25 være oppfylt.  

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 29 er det en forutsetning for at et hevingskrav skal føre frem at kjøper gir selger melding om at han ønsker å heve kjøpet. Dette må gjøres «innen rimelig tid» etter at kjøper fikk vite om at han har fått tingen levert. Overholder ikke kjøper denne fristen, vil kjøper ikke kunne kreve heving av kjøpet. Dette, selv om de «generelle» hevingsvilkårene i kjøpsloven § 25 skulle være oppfylt. Det er derfor svært viktig at denne fristen overholdes. Hva som anses som innen rimelig tid må for øvrig avgjøres ut fra de konkrete forholdene i hver enkelt sak. Det som er innen rimelig tid i én sak, er ikke nødvendigvis innen rimelig tid i en annen sak. Se for eksempel her ved klage på bobilkjøp.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 77

Video om kjøpsloven § 29

Lovteksten

§ 29. Frist for å heve.

Er tingen levert for seint kan kjøperen ikke heve kjøpet, med mindre han gir selgeren melding om kravet innen rimelig tid etter at han fikk vite om leveringen.

Kilde:

Kjøpsloven § 29 på biladvokat.no

lovkommentar