Kjøpsloven § 3

Kjøpsloven § 3 regulerer lovens fravikelighet. Bestemmelsen fastslår mer konkret at loven er deklaratorisk, det vil si at det er adgang til å fravike loven. Dette, til forskjell fra eksempelvis forbrukerkjøpsloven som er preseptorisk, jf. forbrukerkjøpsloven § 1. 

Kort forklart

Etter § 3 kan kjøpsloven fravikes dersom dette er avtalt mellom partene, dersom praksisen mellom partene tilsier det, eller dersom handelsbruk eller annen sedvane i stedet må anses bindende mellom partene. Man kan altså fravike kjøpsloven uttrykkelig (ved avtale), eller mer stilltiende i form av at begge parter er innforstått med at praksisen eller sedvanen dem i mellom heller skal komme til anvendelse og regulere avtaleforholdet.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 3

Lovteksten

§ 3. Avtale og handelsbruk.

Bestemmelsene i loven gjelder ikke for så vidt annet følger av avtalen, etablert praksis mellom partene, eller handelsbruk eller annen sedvane som må anses bindende mellom partene.

Kilde:

Kjøpsloven § 3 på biladvokat.no.

lovkommentar