Kjøpsloven § 30

Kjøpsloven § 30 er en innledende bestemmelse for kjøpslovens kapittel om kjøperens krav dersom det foreligger en mangel ved tingen. Bestemmelsen regulerer de nærmere vilkårene for at det skal anses å foreligge en mangel. I tillegg lister bestemmelsen opp de ulike mangelskravene kjøper kan gjøre gjeldende overfor selger dersom tingen anses å være mangelfull. 

Kort forklart

Det kan etter kjøpsloven foreligge kontraktsbrudd i to tilfeller: ved forsinkelse (kjøpsloven § 22) eller ved mangel (kjøpsloven § 30).

Etter kjøpsloven § 30 er det to vilkår som må være oppfylt for at kjøper skal kunne gjøre mangelskrav gjeldende overfor selger. Tingen må for det første ha en mangel. Dette avgjøres etter kjøpsloven § 17, kjøpsloven § 18 og/eller kjøpsloven § 19. For det andre må mangelen ikke skyldes kjøper selv eller forhold på hans side. Kjøper må altså ikke ha skyld i at tingen er mangelfull.

Er disse to vilkårene oppfylt, vil kjøper kunne gjøre gjeldende de krav som er opplistet i bestemmelsen. Kjøper kan altså velge mellom å kreve retting (kjøpsloven § 34 første ledd), omlevering (kjøpsloven § 34 annet ledd), prisavslag (kjøpsloven § 38), heving (kjøpsloven § 39), erstatning (kjøpsloven § 40) eller holde kjøpesummen tilbake (kjøpsloven § 42).

Videre fastslår bestemmelsen at et erstatningskrav ikke faller bort ved at andre krav gjøres gjeldende eller ved at disse kravene ikke kan gjøres gjeldende. Et erstatningskrav står altså på egne ben. I dette ligger at et erstatningskrav kan kombineres med andre krav. En begrensing er riktignok at kjøper ikke skal ha dobbeltkompensasjon. Et erstatningskrav vil dermed kun dekke det tap kjøper ikke får dekket gjennom det andre kravet som påberopes, eksempelvis heving.

Etter annet ledd vil reglene om mangler inntatt i kjøpsloven kapittel V også gjelde for andre feil ved selgers oppfyllelse. Reglene kommer altså ikke kun til anvendelse der hvor det konstateres å foreligge en mangel. Også andre forhold kan medføre at kjøper kan rette krav mot selger etter disse bestemmelsene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 30

Lovteksten

§ 30. Innledende bestemmelse.

(1) Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 31 til 40 kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

(2) For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder reglene om mangler så langt de passer.

Kilde:

Kjøpsloven § 30 på biladvokat.no

lovkommentar