Kjøpsloven § 31

Kjøpsloven § 31 oppstiller en undersøkelsesplikt for kjøper etter at tingen er levert til ham. Bestemmelsen må dermed holdes adskilt fra kjøpsloven § 20. Kjøper har etter § 20 ingen undersøkelsesplikt i forkant av kjøpet. Dette stiller seg altså annerledes når kjøper har overtatt tingen. Kjøpsloven § 33 oppstiller for øvrig et unntak fra kjøpers undersøkelsesplikt. 

Kort forklart

Etter bestemmelsens første ledd skal kjøper undersøke tingen slik god skikk tilsier. Dette skal gjøres så snart forholdene tilsier at kjøper har «rimelig høve» til det. For å være på den sikre siden bør undersøkelse gjennomføres så fort man har mulighet til dette.

Annet ledd regulerer de tilfeller hvor tingen skal transporteres fra leveringsstedet til kjøper. Da kan kjøper vente med å undersøke tingen til den er kommet frem til bestemmelsesstedet.

Dersom kjøper endrer bestemmelsessted mens tingen er underveis på vei (omdirigering), reguleres dette av tredje ledd. Da kan undersøkelse utsettes til tingen er kommet frem til det nye bestemmelsesstedet. Det samme gjelder dersom kjøper videresender tingen uten rimeligvis å ha hatt anledning til å undersøke den. Forutsetningen er i begge tilfeller at selgeren ved kjøpet kjente eller burde ha kjent til muligheten for omdirigering eller videresending.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 31

Lovteksten

§ 31. Kjøperens undersøkelse etter leveringen.

(1) Etter levering skal kjøperen så snart han etter forholdene har rimelig høve til det, undersøke tingen slik god skikk tilsier.

(2) Framgår det at tingen skal transporteres fra leveringsstedet, kan kjøperen vente med å undersøke den til den er kommet fram til bestemmelsesstedet.

(3) Endrer kjøperen bestemmelsesstedet mens tingen er undervegs, eller sender han den videre uten at han har hatt rimelig høve til å undersøke den, og selgeren ved kjøpet kjente eller burde ha kjent til muligheten for slik omdirigering eller videresending, kan undersøkelsen utsettes til tingen er kommet fram til det nye bestemmelsesstedet.

Kilde:

Kjøpsloven § 31 på biladvokat.no

lovkommentar