Kjøpsloven § 32

Kjøpsloven § 32 reklamasjonsfristene som må overholdes for at et krav kan gjøres gjeldende overfor selger. Gjøres ikke dette, taper kjøper retten til å gjøre gjeldende krav alene på dette grunnlag. Bestemmelsen inneholder to frister: den relative fristen i første ledd og den absolutte fristen i annet ledd. Begge frister må for øvrig overholdes. Kjøpsloven § 33 oppstiller for øvrig et unntak fra reklamasjonsreglene. 

Kort forklart

Kjøpsloven § 32 første ledd oppstiller den relative reklamasjonsfristen. Fristen innebærer at kjøper må gi selger melding om hva slags mangel det gjelder «innen rimelig tid» etter at han faktisk oppdager eller burde ha oppdaget mangelen. Fristen løper altså ikke kun fra når kjøper får positiv kunnskap om mangelen. Den kan også begynne å løpe på et tidligere tidspunkt; når det foreligger såpass klare holdepunkter for at kjøper måtte skjønne at det var tale om en mangel. Hva som skal anses som en reklamasjon innen rimelig tid, må avgjøres ut fra omstendighetene i den enkelte sak. Det som er innen rimelig tid i én sak, er ikke nødvendigvis innen rimelig tid i en annen sak. Et viktig poeng er at kjøper taper retten til å gjøre kravet gjeldende overfor selger dersom han ikke overholder denne fristen. Mangelskravet går altså tapt allerede på dette grunnlag. Det er dermed svært viktig å overholde denne fristen.

I tillegg må meldingen om mangelen gis innenfor den absolutte fristen. Denne fristen er angitt i bestemmelsens annet ledd. Her fremgår det at kjøper i alle tilfeller taper retten til å gjøre krav gjeldende når det er gått to år siden den dag han overtok tingen. Saken legges altså «død» etter to år, uansett saksforhold. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Hvorvidt dette er tilfellet, beror på en konkret tolkning av garantierklæringen eller den aktuelle avtale.

Bestemmelsen regulerer også kravet til nøytral reklamasjon, jf. «gir selger melding om hva slags melding det gjelder». Det er altså tilstrekkelig etter denne bestemmelsen at kjøper informerer selger om hva han anser å være mangelsforholdet. Av betydning er særlig at bestemmelsen er generell. Det vil si at den gjelder for alle typer mangelskrav som skal rettes mot selger.

Enkelte mangelskrav har riktignok et tilleggskrav om spesifisert reklamasjon, se eksempelvis kjøpsloven § 29 annet ledd om heving. Dette innebærer at man også må angi spesifikt hvilket krav man vil komme til å gjøre gjeldende. Som nevnt gjelder dette riktignok ikke for de flertallet av mangelskravene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 80 flg.

Rt-2011-1768 (Ladegårdsgaten), se særlig avsnitt 28-32

Rt-2012-1779 (Victocor), se særlig avsnitt 64-65

Video om kjøpsloven § 32

Lovteksten

§ 32. Reklamasjon.

(1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

(2) Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Kilde:

Kjøpsloven § 32 på biladvokat.no

lovkommentar