Kjøpsloven § 33

Kjøpsloven § 33 oppstiller et unntak fra kjøperens undersøkelsesplikt i kjøpsloven § 31 og reklamasjonsreglene i kjøpsloven § 32. Kort sagt kan det gjøres unntak fra disse bestemmelsene dersom selger opptrer klanderverdig. 

Kort forklart

Bestemmelsen fastslår at en kjøper, til tross for bestemmelsene i kjøpsloven § 31 og kjøpsloven § 32, kan gjøre en mangel gjeldende på de vilkår som oppstilles her. Vilkårene er alternative: selger må enten ha opptrådt grovt aktløst, eller opptrådt i strid med redelighet og god tro for øvrig. Det er her tale om en snever unntaksregel som kun vil komme til anvendelse i særlige tilfeller. Dette fremgår særlig av formuleringen opptrådt «grovt aktløst». Er vilkårene derimot først oppfylt, vil kjøper kunne gjøre en mangel selv om han eksempelvis ikke har overholdt den relative reklamasjonsfristen i kjøpsloven § 32 første ledd.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 82

Video om kjøpsloven § 33

Lovteksten

§ 33. Unntak fra reklamasjonsreglene.

Uansett §§ 31 og 32 kan kjøperen gjøre mangelen gjeldende dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Kilde:

Kjøpsloven § 33 på biladvokat.no

lovkommentar