Kjøpsloven § 34

Kjøpsloven § 34 regulerer kjøperens rett til å kreve avhjelp, enten ved retting etter første ledd eller ved omlevering etter annet ledd. I tillegg reguleres hva kjøper kan kreve dersom selger ikke oppfyller rette- eller omleveringsplikten. Bestemmelsen må for øvrig sees i sammenheng med kjøpsloven § 35 som oppstiller et vilkår om spesiell reklamasjon for denne typen mangelskrav. Overholdes ikke dette, vil rettings- eller omleveringskravet falle bort alene på dette grunnlag. 

Kort forklart

Kjøpers rett til å kreve retting av mangelen er regulert i bestemmelsens første ledd. Rettingen vil da skje for selgerens regning. Kravet er riktignok betinget av at visse vilkår er oppfylt. Retting må ikke volde selger «urimelig kostnad eller ulempe». Hvorvidt dette er tilfellet beror en konkret vurdering i den enkelte sak. Generelt fastsettes også i første ledd at selger i stedet for retting, i stedet kan velge å foreta omlevering etter kjøpsloven § 36. Omlevering etter § 36 kan riktignok ikke skje helt reservasjonsløst. Visse vilkår må være oppfylt.

Etter annet ledd kan kjøper kreve omlevering. Omlevering innbærer levering av ny tilsvarende (mangelfri) ting. Forutsetningen for et omleveringskrav er at mangelen er «vesentlig». I dette ligger en ganske høy terskel. Det skal altså en del til for at en kjøper kan kreve omlevering. Et omleveringskrav vil i alle tilfeller ikke kunne føre frem dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne etter kjøpsloven § 23 første ledd. Det samme gjelder dersom omlevering vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse at selger må omlevere. Også dette følger av kjøpsloven § 23 første ledd. At § 23 er relevant i denne forbindelse fremgår for øvrig av annet ledd annet punktum.

Omlevering kan heller ikke skje etter annet ledd dersom kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og som har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen. Tingens karakter gjør det altså vanskelig å foreta omlevering. Dette følger av annet ledd tredje punktum. Ved at tingen må foreligge ved kjøpet er tilvirkningskjøp uttrykkelig holdt utenfor reguleringen her. Det er i stedet ting som typisk har utpregede individuelle egenskaper som ikke lett kan erstattes med en ny ting som omfattes. Dette omtales gjerne som spesieskjøp.

Av tredje ledd fremgår det at kjøper kan kreve erstatning for de forsvarlige utgifter han har ved å få mangelen rettet dersom selger ikke oppfyller plikten til å rette eller foreta omlevering. Kjøper må holde seg innenfor rimelige/nødvendige rammer vedrørende utbedringskostnadene, jf. «forsvarlige» utgifter.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 88 flg.

Video om kjøpsloven § 34

Lovteksten

§ 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp).

(1) Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Selgeren kan isteden foreta omlevering etter § 36.

(2) Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i § 23. Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen.

(3) Oppfyller ikke selgeren sin plikt til å rette eller omlevere, kan kjøperen kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet.

Kilde:

Kjøpsloven § 34 på biladvokat.no

lovkommentar