Kjøpsloven § 35

Kjøpsloven § 35 oppstiller et vilkår om spesifisert reklamasjon for rettings- og omleveringskrav etter kjøpsloven § 34. Overholdes ikke dette, vil et rettings- og omleveringskrav falle bort alene på dette grunnlag. Også reklamasjonsreglene i kjøpsloven § 32 må for øvrig også være overholdt.  

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 35 må kjøper gi selger melding om at han krever retting, eventuelt omlevering. Han må altså spesifisere overfor selger hvilket krav han vil komme til å gjøre gjeldende. Denne meldingen må gis sammen med den nøytrale reklamasjonen (kjøpsloven § 32), eventuelt innen rimelig tid etter at nøytral reklamasjon er fremsatt. Ser man disse to bestemmelsene i sammenheng må kjøper altså informere selger om hva han hevder utgjør mangelsforholdet ved tingen, samt være konkret på hvilket krav han vil gjøre gjeldende som følge av mangelen. Overholdes ikke disse reglene, vil kjøper taper rettings- eller omleveringskravet allerede på dette grunnlag. Det vil da være uten betydning om de grunnleggende vilkårene for retting eller omlevering ellers er oppfylt.

Et unntak fra kravet om spesifisert reklamasjon er oppstilt i bestemmelsens annet punktum. Kjøper vil likevel ha rettings- eller omleveringskravet i behold dersom selger har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Det er riktignok tale om en snever unntaksregel, jf. eksempelvis «grovt» uaktsomt. Har kjøper ikke spesifisert kravet til selger, vil han altså kun få gjennomslag for et rettings- eller omleveringskrav i særskilte tilfeller.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987), se særlig side 88 flg.

Video om kjøpsloven § 35

Lovteksten

§ 35. Melding om krav på retting eller omlevering (avhjelp).

Kjøper taper sitt krav på retting eller omlevering dersom han ikke gir selgeren melding om kravet sammen med reklamasjon etter § 32 eller innen rimelig tid deretter. Kjøperen har likevel kravet i behold dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Kilde:

Kjøpsloven § 35 på biladvokat.no

lovkommentar