Kjøpsloven § 36

Kjøpsloven § 36 regulerer selgers krav på retting eller omlevering ved mangler, såkalt avhjelp. Bestemmelsen regulerer på hvilke vilkår som må være oppfylt for at selger har krav på å rette eller omlevere.

Kort forklart

Utgangspunktet er at selger har krav på å rette eller omlevere dersom tingen har en mangel, i teorien omtalt som selgers rett til avhjelp. Denne retten er imidlertid ikke ubegrenset. Forutsetningen er at selgeren «for egen kostnad» får mangelen rettet eller foretar omlevering og at dette skjer uten «vesentlig ulempe» for kjøperen og uten «risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren», jf kjøpsloven § 36 (1).

At selgeren «for egen kostnad» må få mangelen rettet eller foreta omlevering innebærer at det er selgeren selv som må bære rentekostnadene og andre sidekostnader som for eksempel transportkostnader, leiekostnader og andre nødvendige utgifter. Begrunnelsen er at når selger har inngått en avtale om å levere en ting er det han som bærer risikoen for at tingen har mangler.

Videre kreves det at at rettingen eller omleveringen skjer uten «vesentlig ulempe» for kjøperen. Dette er begrunnet ut ifra hensyn til kjøperen. Det ville vært urimelig om kjøperen var forpliktet til å la selger rette dersom dette ville påføre han stor belastning. Hva som utgjør en «vesentlig ulempe» for kjøper må vurderes konkret ut ifra tingens art og kjøpers formål med tingen. Dersom kjøper har behov for til en spesiell anledning og ikke har tid til å vente på å få tingen retten, vil det utgjøre en «vesentlig ulempe» for kjøper om han må vente på å få tingen rettet.

Til slutt kreves det at retting og omlevering kan skje uten «risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren». Dette vilkåret er relevant for tilfeller hvor kjøper må forskuttere utgifter til for eksempel rettings- eller transportskostander. Slik forskuttering utelukker ikke selgers rett til avhjelp, men dersom forskuddet er av en viss størrelse skal kjøper slippe å risikere tap. Dette må også vurderes konkret ut ifra om selger har gode muligheter til å betale tilbake.

Relevante rettskilder

HR-2007-1576-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 36

 

Lovteksten

§ 36. Selgerens rett til retting eller omlevering (avhjelp)

(1) Selv om kjøperen ikke krever det, kan selgeren for egen kostnad rette mangel eller foreta omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

(2) Dersom selgeren spør om kjøperen vil godta retting eller omlevering, eller underretter kjøperen om at han vil rette eller omlevere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan selgeren foreta det nødvendige innen den tid som er angitt.

(3) Selgeren kan ikke gjøre gjeldende at han ikke har fått høve til å rette eller omlevere, dersom kjøperen har sørget for å få rettet mangelen og det etter forholdene ville være urimelig å kreve at han ventet på selgerens retting eller omlevering

 

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-3-9/kjø

 

lovkommentar