Kjøpsloven § 37

Kjøpsloven § 37 regulerer kjøpers krav på prisavslag eller heving ved retting dersom omlevering uteblir, såkalt mangelfull avhjelp. Misligholdsbeføyelsene utelukker hverandre og kjøper må velge om han vil gjøre gjeldene prisavslag etter § 38 eller heving etter § 39. 

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 37 (1) kan kjøper velge mellom misligholdsbeføyelsene retting eller heving dersom retting eller omlevering «ikke kommer på tale» eller skjer «innen rimelig tid».

At retting eller omlevering «ikke kommer på tale» vil være tilfelle dersom vilkårene i §§ 34 eller 36 ikke er tilstede. Det kan også være tilfelle at selger ikke ønsker å avhjelpe mangelen eller at retten er avskåret ved avtale.

Les artikkel om heving av kjøp av brukt båt på Biladvokat.no.

Kjøper vil også kunne kreve prisavslag eller heving dersom det ikke avhjelpes «innen rimelig tid». Det følger av forarbeidene at vilkåret også fanger opp tilfeller av mislykket retting eller omlevering. Hva som er å anse som «rimelig tid» beror på tingens art og kjøpers formål med tingen.

Retten til å kreve prisavslag eller heving faller imidlertid bort dersom kjøper har motsatt seg avhjelp fra selgerens side, jf annet ledd. Dette er begrunnet med at selger har rett til å rette eller omlevere etter kjøpsloven § 36. Kjøper kan derfor ikke omgå selgers rett til å avhjelpe ved å motsette seg retting eller omlevering.

Relevante rettskilder

Rt. 1935 s. 497
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 37

 

Lovteksten

§ 37. Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp

(1) Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag eller heve kjøpet etter §§ 38 eller 39. Dette gjelder ikke dersom kjøperen avslår avhjelp som han plikter å motta.

(2) Kjøperen kan ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon

 

Kilde:

https://www.biladvokat.no/kjopsloven-37/

 

lovkommentar