Kjøpsloven § 38

Kjøpsloven § 38 regulerer kjøpers rett til å kreve prisavslag. Bestemmelsen gir også regler for beregning av størrelsen på prisavslaget. 

Kort forklart

En forutsetning for å kunne kreve prisavslag er at vilkårene i kjøpsloven § 37 er oppfylt. Dette innebærer at det først kan kreves prisavslag dersom retting eller omlevering er «ikke kommer på tale» eller «foretatt innen rimelig tid». Videre kreves det at tingen har en «mangel». Hva som er å regne som en mangel er regulert i kjøpsloven §§ 17 til 21.

Prisavslaget skal settes slik at «forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden». Dette innebærer at kjøper kan kreve et forholdsmessig prisavslag i kjøpesummen. I forarbeidene (Ot.prp.nr.80 (1986-1987) er dette beskrevet slik:

«Forholdet mellom den nedsatte og den avtalte pris skal tilsvare forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand. Har kjøperen fått tingen til under markedsverdien, skal han altså ikke ha et prisavslag som fullt ut tilsvarer verdireduksjonen. Omvendt vil en kjøper som har betalt overpris få et større prisavslag enn verdireduksjonen.»

Relevante rettskilder

HR-2018-392-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 38

 

Lovteksten

§ 38.Prisavslag

Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden

 

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-3-9/

 

lovkommentar