Kjøpsloven § 39

Kjøpsloven § 39 regulerer kjøpers adgang til å heve når tingen har en mangel. Bestemmelsen  gjør unntak fra det alminnelige kontraktsrettslige prinsippet om at avtaler skal holdes – pacta sunt servanda

Kort forklart

1. Vesentlighetsvurderingen
Hovedvilkåret for å heve etter kjøpsloven § 39 er at tingen har en «vesentlig mangel».

Hvorvidt kontraktsbruddet er vesentlig beror på en konkret helhetsvurdering hvor terskelen er høy. En sentral dom om vurderingstemaet er Rt-1998-1510 (Ekte hussopp). I vurderingen av om angrep av hussopp i en selveierleilighet var et vesentlig kontraktsbrudd  uttalte høyesterett at vesentlighetskravet var oppfylt dersom det gir kjøperen «rimelig grunn for (…) å si seg løst fra kontrakten». En tilsvarende forståelse av kravets innhold ble lagt til grunn i rt-1999-408. Der uttales det videre at «utgangspunktet og det sentralemomentet i vurderingen er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse.»

Her kan du lese om vilkår for å heve kjøp av ny eller brukt båt.

Sentrale momenter i vesentlighetsvurderingen vil være  tidsmomentet, mangelens betydning for kjøper, mangelens betydning for selger, og hvorvidt andre misligholdsbeføyelser vil kunne gjøre opp for mangelen. I Rt-2005-257 (Hårfjerningsdommen) som gjaldt heving av et kjøp uttalte høyesterett at «avgjørende kan ikke være om mangelen er vesentlig i forhold til hva som kunne skaffes på markedet, men om den er vesentlig i forhold til hvilke egenskaper IMP var lovet i sin konkrete avtale».

2. Hevingserklæring
Heving er en særlig inngripende misligholdsbeføyelse. Av hensyn til kontraktsparten kreves det derfor en hevingserklæring. Videre kreves det at denne er gitt «innen rimelig tid»etter at «han fikk eller burde ha fått kjennskap om mangelen», jf annet ledd.

Om innholdet av hevingserklæringens innhold ble det i rt-1994-1617 (Fabrikktomten) som gjald en heving av en langvarig festekontrakt av en fabrikktom uttalte førstvoterende at dersom «bortfesteren vil utsette festeren for en så vidtgående reaksjon, bør det stilles et krav om klar opptreden fra hans side». Det ble derfor oppstilt et krav om at «festeren må vite hva hevningsgrunnlaget er, slik at han settes i stand til å ta stilling til om han skal godta hevningen eller ikke, og hvorledes han i tilfelle skal innrette seg»

Hva som er «innen rimelig tid»etter at «han fikk eller burde ha fått kjennskap om mangelen» må vurderes konkret og beror på tingens art og forhold ved kjøper.

Relevante rettskilder

HR-2015-601-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 39

 

Lovteksten

§ 39. Heving 

(1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd.

(2) Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-3-9/

 

lovkommentar