Kjøpsloven § 40

Kjøpsloven § 40 regulerer kjøpers krav på erstatning ved mangler. Bestemmelsen fastsetter kun ansvarsgrunnlaget for erstatning. Selve erstatningsutmålingen reguleres av reglene i kjøpsloven §§ 66 til 70. 

Kort forklart

1. Om kontrollansvaret

Kontrollansvaret ved mangler er regulert i §§ 40 (1), jf. 27 (1). Utgangspunktet er at selgeren er erstatningsansvarlig for tap som følger av mangler ved tingen. Selger er imidlertid unntatt dette ansvaret dersom fire fritaksvilkår er oppfylt, jf kjl. §§ 40 og 27. For det første må mangelen skyldes en «hindring». Denne må være utenfor hans «kontroll», og som han ikke med «rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning» på avtaletiden, eller å «unngå eller overvinne følgene av», jf. Kjl. § 27 første ledd.

2. Hindring

Utrykket «hindring» tilsier at det må foreligge en omstendighet som medfører at det ikke er mulig å levere med en annen vare.

Hva som er en hindring avhengig av om tingen er en 

specie eller genus ytelse. Specieytelser er bestemte ting, som for eksempel et Munch maleri. Dette er ting som ikke vil være mulig å bytte ut med tilsvarende produkter. Det skal derfor lite til for at det foreligger en hindring som ikke gjør det mulig å levere en annen vare.

Genusytelser er derimot ting av en bestemt art, som for eksempel mel eller korn. Dette er ting det ting det er mulig å bytte yt med tilsvarende produkter. Det skal derfor mye til for at det foreligger en hindring som ikke gjør det mulig å levere en annen vare.

3. Kontrollvikåret

Ordlyden «kontroll» tilser at debitor svarer for de hindringer som han har muligheten til å påvirke utfallet av. Det er i lovens forarbeider gjort et skille mellom de klare og de uklare tilfellene.

Tilfeller som etter forarbeidene klart faller innenfor debitors kontrollsfære er de såkalte «interne hindringene». Dette er hindringer som oppstår ved debitors virksomhet. Eksempler på dette vil være stans i ett av debitors anlegg. 

Tilfeller som klart faller utenfor debitors kontrollsfære vil være typiske force majeure hindringer. Eksempler på dette er krig, naturkatastrofer og pandemi.

Det er i teorien utviklet seg to ulike lærer om innholdet av kontrollvilkåret. Etter den såkalte årsakslæren vil vurderingstemaet være hvorvidt debitor direkte eller indirekte er årsaken til hindringen. Etter kontrollæren er imidlertid vurderingstemaet hvorvidt debitor har muligheten til å påvirke hendelsen. Det beror på den enkelte kontraktstypen om det er årsakslæren eller kontrollæren som skal legges til grunn. En tommelfinger regel er at årsakslæren som utgangspunkt benyttes ved genuskjøp og kontrollæren benyttes ved speciekjøp.

 

Relevante rettskilder

HR-2015-601-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 40

 

Lovteksten

§ 40. Erstatning

(1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.

(2) Reglene i første ledd omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i § 67 (2).

(3) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom
(a) mangelen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse fra selgers side eller
(b) tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av selgeren

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-3-9/

 

lovkommentar