Kjøpsloven § 41

Kjøpsloven § 41 regulerer rettsmangler ved kjøp. Rettsmangler foreligger når en tredjemann har en panterett eller andre rettigheter i tingen.

 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 41 at dersom en tredjemann har pant eller andre rettigheter i en ting gjelder reglene om mangler, med mindre det følger av kjøpsavtalen at kjøperen skal overta tingen med den begrensning tredjemanns rett medfører. Dette innebærer at kjøper har krav på de samme rettigheter som når tingen er mangelfull. Disse rettighetene er regulert etter kjøpsloven § 30 til 40 og innebærer at kjøper har rett på retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning dersom vilkårene er oppfylt.

Reglene om mangler innebærer også at kjøper må reklamere i tide etter § 32. Det følger imidlertid av kjøpsloven § 41 (1) annet punktum at den absolutte reklamasjonsfristen på to år ikke gjelder ved rettsmangler. Det kreves dermed bare at kjøper reklamerer «innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den».

Det følger dessuten av bestemmelsen annet ledd at kjøper «kan i alle høve kreve erstatning for tap som følge av rettsmangel som forelå ved kjøpet og som han verken kjente eller burde ha kjent til». Dette viser til et objektivt erstatningsansvar ved rettsmangler som innebærer at selger blir erstatningsansvarlig uavhengig av om det foreligger skyld. Vilkårene for erstatning er således bedre ved rettsmangler enn ved alminnelige mangler.

Relevante rettskilder

HR-2005-630-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 41

Lovteksten

§ 41.​1 Rettsmangler.​ Andre tredjemannskrav

(1) Har tredjemann eiendomsrett, panterett eller annen rett i tingen (rettsmangel), gjelder reglene om mangler​3 tilsvarende dersom det ikke følger av avtalen at kjøperen skal overta tingen med den begrensning tredjemanns rett medfører. Toårsfristen for reklamasjon i § 32 (2) gjelder likevel ikke.

(2) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning for tap som følge av rettsmangel som forelå ved kjøpet og som han verken kjente eller burde ha kjent til.

(3) Gjør tredjemann krav på å ha rett i tingen og dette bestrides, gjelder reglene i første og andre ledd tilsvarende når kravet ikke er klart ugrunnet.

(4) For tredjemannskrav som bygger på immaterialrett gjelder reglene i første ledd tilsvarende

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-3-9https://www.biladvokat.no/kjopsloven-41//

 

lovkommentar