Kjøpsloven § 43

Kjøpsloven § 43 regulerer delvis kontraktsbrudd ved tingen. Bestemmelsen kommer til anvendelse dersom bare en del av ytelsen er mangelfull. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 43 at dersom det foreligger kontraktsbrudd ved bare en del av selgers ytelse vil bestemmelsene om kjøpers krav ved kontraktsbrudd fra selgers side i kapittel 5, bare komme til anvendelse for denne delen. Dette innebærer at kjøper som utgangspunkt kun kan kreve retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning for den mangelfulle eller forsinkede delen.

Det følger imidlertid av bestemmelsens annet punktum at kjøper likevel kan heve kjøpet i sin helhet dersom kontraktsbruddet er «vesentlig for hele kjøpet». Dette innebærer at kjøper også kan heve den delen av avtalen som er kontraktsmessig. Hvorvidt et kontraktsbruddet er «vesentlig for hele kjøpet» må vurderes konkret. Det avgjørende er om kontraktsbruddet for delen gir kjøper «rimelig grunn for (…) å si seg løst fra kontrakten», jf  Rt-1998-1510 Ekte hussopp. 

Relevante rettskilder

Rt-1998-1510
HR-2006-52-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987) 

 

Video om kjøpsloven § 43

 

Lovteksten

§ 43.Kontraktbrudd ved del av tingen

(1) Gjelder selgerens kontraktbrudd bare en del av det solgte, får reglene i kapitlet her anvendelse på denne del. Kjøperen kan heve kjøpet i sin helhet når kontraktbruddet er vesentlig for hele kjøpet.

(2) Må selgeren etter forholdene antas å ha avsluttet sin levering enda ikke alt er levert, får reglene om mangler anvendelse

Kilde:

https://www.biladvokat.no/kjopsloven-43/

 

lovkommentar