Kjøpsloven § 44

Kjøpsloven § 44 omhandler kontrakter hvor selger skal levere etter hvert. Bestemmelsen regulerer kjøpers hevingsrett når det er avtalt at selger skal levere fortløpende, såkalte rateforpliktelser. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 44 første ledd at dersom det er avtalt at selger skal levere etter hvert kan kjøper heve for den enkelte delleveranse etter reglene om heving i kjøpsloven § 25. Dette innebærer at det må foreligge «vesentlig kontraktsbrudd» for delen som blir levert. Hvorvidt det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd beror på en konkret vurdering. Det følger imidlertid av rettspraksis at vurderingstemaet er hvorvidt kontraktsbruddet gir kjøperen «rimelig grunn for (…) å si seg løst fra
kontrakten», jf Rt-1998-1510 Ekte hussopp.

Les om kjøpsloven i forhold til kjøp av brukt båt på biladvokat.no.

Etter annet ledd gis kjøper rett til å heve dersom det er «god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi hevingsrett ved seinere leveringer» og dette «skjer innen rimelig tid». Kjøper vil etter dette ha rett til å heve ved såkalt antesipert mislighold (forventet mislighold). Det kreves imidlertid at det er «god grunn» til å rekne med at mislighold vil inntre. Dette innebærer at det må foreligge en forventning om kontraktsbrudd ved fremtidige leveranser, grunnet kontraktbrudd ved de delene som allerede er levert.

Til slutt gir tredje ledd kjøper rett til å heve hele avtalen dersom det er en slik «sammenhengen mellom leveringene» at kontraktsbrudd ved de leverte deler gjør at senere leveringer ikke vil kunne «brukes til formål som partene forutsatte på avtaltidspunktet». Bestemmelsen regulerer tilfeller hvor kontraktsbrudd ved den enkelte del innebærer at kjøper ikke vil ha bruk for senere leveranser, såkalt formålsforfeiling. Det ville vært både vært urimelig overfor kjøper og samfunnsressursmessig ugunstig om selger kunne fortsette leveringen.

Relevante rettskilder

HR-2005-392-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 44

 

Lovteksten

§ 44.Levering etter hvert

(1) Skal selgeren levere etter hvert og er det kontraktbrudd ved en enkelt dellevering, kan kjøperen heve for denne levering etter reglene om heving.

(2) Gir kontraktbruddet kjøperen god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi hevingsrett ved seinere leveringer, kan han på dette grunnlag heve for slike leveringer dersom det skjer innen rimelig tid.

(3) Dersom kjøperen hever for en enkelt levering, kan han samtidig heve kjøpet for tidligere eller seinere leveringer som på grunn av sammenhengen mellom leveringene ikke vil kunne brukes til formål som partene forutsatte på avtaletiden

Kilde:

https://www.biladvokat.no/kjopsloven-44/

 

lovkommentar