Kjøpsloven § 46

Kjøpsloven § 46 regulerer fastsettelse av kjøpesummen i kjøpsavtaler der denne avhenger av tall, mål eller vekt. Bestemmelsen får betydning for hvilken mengde kjøpesummen skal beregnes ut ifra. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 46 at for avtaler hvor kjøpesummen skal fastsettes ut ifra tall, mål eller vekt, er det mengden på tidspunktet da risikoen for tingen går over på kjøperen som skal legges til grunn.

Bestemmelsen vil være aktuell for kjøpsavtaler hvor mengden vil kunne variere på grunn av sin art, feks ytelser som skal transporteres og hvor det er muligheter for at noe av mengden forsvinner under transporten. Dette innebærer at risikoen for tapt mengde legges til selger. Hvordan mengden skal beregnes vil som regel være regulert i avtalen.

Videre følger det av bestemmelsens annet ledd at der kjøpesummen skal fastsettes etter vekt skal innpakningen trekkes fra beløpet.

Relevante rettskilder

TOSLO-2006-139204
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 46

 

Lovteksten

§ 46

(1) Skal kjøpesummen fastsettes etter tall, mål eller vekt, legges til grunn mengden på det tidspunkt da risikoen for tingen går over på kjøperen.

(2) Er prisen fastsatt etter vekt, trekkes først vekten av innpakningen fra

 

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 46 med lovkommentar

lovkommentar