Kjøpsloven § 47

Kjøpsloven § 47 regulerer kjøpers reklamasjonsplikt for feil ved kjøpesummens størrelse ved rekning eller nota. Utgangspunktet er at han blir bundet til denne kjøpesummen dersom han ikke reklamerer i tide. 

Kort forklart

Kjøpsloven § 47 kommer til anvendelse i tilfeller hvor kjøper har fått rekning eller nota med feil kjøpesum. Forutsetningen for at kjøper ikke skal bli bundet til denne prisen er at han «innen rimelig tid» sier ifra om at han ikke godtar den. Hva som er innen rimelig tid må vurderes konkret ut ifra kontraktsforholdets art, kjøpetingen og partene i avtalen.

Les om reklamasjon etter båtkjøp på Biladvokat.no.

Det følger imidlertid av bestemmelsens annet punktum at reklamasjonsplikten ikke gjelder dersom «lavere pris følger av avtale» eller «den oppførte pris er urimelig». Det første unntaket er begrunnet i at partene er bundet av den avtalte kjøpesummen og en part ikke uten videre kan kreve en større kjøpesum enn dette. Det andre unntaket er begrunnet ut ifra lojalitetsplikten som påhviler parter i et kontraktsforhold.

Relevante rettskilder

HR-2018-383-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 47

 

Lovteksten

§ 47

Har kjøperen fått rekning eller nota, er han bundet av den pris som er oppført, om han ikke innen rimelig tid sier fra at han ikke godtar den. Dette gjelder ikke når lavere pris følger av avtale eller den oppførte pris er urimelig.

 

Kilde:

https://www.biladvokat.no/kjopsloven-47/ 

lovkommentar