Kjøpsloven § 48

Kjøpsloven § 48 regulerer stedet for betaling av kjøpesum. Bestemmelsen gir også uttrykk for kjøpers plikter ved betalingen av denne. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 48 (1) at kjøpesummen som utgangspunkt skal betales på «selgerens forretningssted».  I tilfeller hvor selger ikke har et forretningssted skal betalingen ta sted på selgers bosted, jf kjøpsloven § 83. Det følger av rettspraksis at det er kjøpers forretningssted eller bosted ved avtaleinngåelsen som er avgjørende. Fra dette utgangspunktet gjøres unntak når betalingen skal skje samtidig som overleveringen av tingen. Da skal betalingen gjøres på «det sted overleveringen skjer».

Videre følger det av bestemmelsens annet ledd at kjøpers plikt til å betale kjøpesummen også omfatter en plikt til å «akseptere veksel, stille remburs, bankgaranti eller annen sikkerhet» og andre tiltak for å betale kjøpesummen. Dette viser til de sideforpliktelser kjøper har ved betalingen av kjøpesummen. Brudd på disse sideforpliktelser er å anse som brudd på kjøpers betalingsplikt.

Tredje ledd bestemmer at selger skal de bærer ekstrakostnader som skyldes at han har «flyttet sitt forretningssted etter at kjøpet ble inngått». Dette vil for eksempel være tilfelle dersom selger flytter til utlandet etter at kjøpsavtalen er inngått.

Relevante rettskilder

HR-2011-1240-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 48

 

Lovteksten

§ 48

(1) Kjøpesummen skal betales på selgerens forretningssted (i tilfelle bosted jf § 83).​2 Dersom betaling skal skje mot overlevering av tingen eller dokument, skal det gjøres på det sted overleveringen skjer.

(2) Plikten til å betale kjøpesummen omfatter også plikt etter avtalen til å akseptere veksel, stille remburs, bankgaranti eller annen sikkerhet samt å treffe andre tiltak for å få betalt kjøpesummen.

(3) Selgeren svarer for økte kostnader i forbindelse med betalingen som skyldes at han har flyttet sitt forretningssted etter at kjøpet ble inngått

 

Kilde:

Kjøpsloven § 48 med lovkommentar

 

lovkommentar