Kjøpsloven § 49

Kjøpsloven § 49 regulerer betalingstidspunktet og spørsmål knyttet til dette. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 49 at dersom betalingstidstpunkt ikke er avtalt, skal kjøpesummen betales «når selgeren krever det»,​ men likevel ikke før tingen blir overlevert til kjøperen eller stilt til hans rådighet i samsvar med avtalen og loven. Kjøpesummen skal etter dette betales ved selgers påkrav. Det følger av praksis at det ikke gjelder noe formkrav for påkravet: både skriftlig og muntlig oppfordring er tilstrekkelig. Dersom påkravet ikke innholdet noe frist for betaling, innebærer dette i prinsippet at betalingen skal skje «når selgeren krever det», dvs. uten ytterligere frist. Det følger imidlertid av rettspraksis at kjøper gis et visst slingringsmonn på noen få dager uten at dette skal anses som en forsinkelse.

Etter bestemmelsens annet ledd gis kjøper imidlertid rett til til å undersøke tingen før han betaler på «vanlig måte». Det nærmere innholdet av denne retten må vurderes konkret ut ifra avtalen og tingens art. Kjøperen vil uansett ikke ha rett til å utsette betalingen mer enn 30 dager uten selgers samtykke.

Tredje ledd regulerer særlige tilfeller for kjøp hvor det er brukt konnossement og «dokumentløse» transporter. Dette er avtaler der transporten skjer på en slik måte at selgeren ikke kan rå over tingen etter betalingen. Ved denne type avtaler gjøres det unntak både fra første og annet ledd. Selgeren kan både kreve betaling før tingen er stilt til kjøpers rådighet, og uten at selger får muligheten til å undersøke tingen i medhold av annet ledd.

Relevante rettskilder

LB-2002-1167
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 49

 

Lovteksten

§ 49

(1) Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal kjøperen betale når selgeren krever det,​ men ikke før tingen blir overlevert kjøperen eller stilt til hans rådighet i samsvar med avtalen og loven.

(2) Før kjøperen betaler har han likevel rett til å få undersøke tingen på vanlig måte, når dette ikke er uforenlig med den avtalte framgangsmåte for levering og betaling av kjøpesummen. Kjøperen kan ikke som følge av en slik undersøkelse utsette betalingen med mer enn 30 dager, med mindre selgeren uttrykkelig har godkjent dette.

(3) Dersom det brukes konnossement ved transporten av tingen til bestemmelsesstedet, eller transporten til kjøperen for øvrig skjer på slike vilkår at selgeren ikke kan rå over tingen etter betalingen, kan betaling kreves mot konnossement, fraktbrev eller annet bevis for at tingen blir transportert på slike vilkår. Dette gjelder selv om tingen ikke er kommet fram eller kjøperen ikke har hatt høve til å undersøke den

Kilde:

Kjøpsloven § 49 med lovkommentar

lovkommentar