Kjøpsloven § 5

Kjøpsloven § 5 regulerer hvilke bestemmelser som kommer til anvendelse i internasjonale kjøp. I tillegg angis når disse bestemmelsene ikke kommer til anvendelse. 

Kort forklart

Etter § 5 skal kjøpsloven kapittel XV om internasjonalt kjøp komme til anvendelse der det foretas kjøp mellom parter i CISG. CISG er FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp og ble inkorporert som norsk lov i 2014, jf. kjøpsloven § 87. CISG vil likevel ikke komme til anvendelse der begge partene i kjøpekontrakten har forretningssted i et av de følgende landene: Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige. Det gjøres altså unntak for anvendelsen av CISG dersom kjøper og selger holder til i et av de nevnte landene. For disse tilfellene vil kjøpslovens bestemmelser komme til anvendelse, jf. § 5 annet punktum.

Relevante rettskilder

 

Video om kjøpsloven § 5

Lovteksten

§ 5. Internasjonalt kjøp.

For kjøp som er omfattet av virkeområdet for FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, gjelder lovens kapittel XV. Dette gjelder ikke kjøp der selgeren har forretningsstedet i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige og kjøperen har forretningsstedet i et annet av disse landene (nordisk kjøp).

Kilde:

Kjøpsloven § 5 på biladvokat.no

lovkommentar