Kjøpsloven § 50

Kjøpsloven § 50 fastsetter kjøpers plikt til å medvirke til oppfyllelse av kjøpet. Bestemmelsen regulerer det nærmere innholdet av denne plikten.

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 50 har kjøper en plikt til å «yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet», og en plikt til å «overta tingen ved å hente eller motta den». Dette er såkalte biforpliktelser som ikke nødvendigvis følger av avtalen, men som er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen. Det er et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp at parter skal opptre lojalitet overfor hverandre. Et utslag av dette er forpliktelser til å medvirke til slik at hovedforpliktelsen kan presteres. Hvilken medvirkning som er «rimelig å vente» av kjøper for at selger skal kunne oppfylle kjøpet må derfor vurderes kontret ut ifra kontraktens ytelse, art og partene.

Relevante rettskilder

LA-2015-97250
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 50

 

Lovteksten

§ 50.​ Kjøperen skal

(a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, og
(b) overta tingen ved å hente eller motta den

Kilde:

Kjøpsloven § 50 med lovkommentar

 

 

lovkommentar