Kjøpsloven § 51

Kjøpsloven § 51 fastsetter selgers krav ved kontraktsbrudd fra kjøpers side. 

Kort forklart

Kjøpsloven § 51 fastsetter de misligholdsbeføyelser selger kan gjøre gjeldene ved kontraktsbrudd fra kjøpers side. Forutsetningen for å kunne gjøre disse gjeldene er at «kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter» etter avtalen eller loven,​ og at dette «ikke beror på selgeren eller forhold på hans side». Dette innebærer for det første at det må foreligge et kontraktsbrudd fra kjøpers side. Videre må ikke selger bære risikoen for dette kontraktsbruddet, for eksempel at den manglende betalingen fra kjøper skyldes at selger ikke er hjemme når kjøper kommer for å betale.

Dersom kjøper misligholder sin «plikt til å betale» kan selger kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kapittel VII. Han kan også benytte seg av sin tilbakeholdsrett etter § 10 og kreve renter etter § 71.

Dersom kjøper har mislighold sin «plikt til å overta tingen» kan selger kreve heving etter § 55, erstatning etter § 57 (2) og opplysninger etter § 58.

Relevante rettskilder

LA-2015-97250
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 51

 

Lovteksten

§ 51. Innledende bestemmelse

(1) Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven,​ og dette ikke beror på selgeren eller forhold på hans side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kapitlet her. Han kan også holde tilbake ytelse etter § 10 samt kreve rente etter § 71.

(2) Oppfyller ikke kjøperen sin plikt til å overta tingen, og beror dette ikke på selgeren eller forhold på hans side, gjelder isteden reglene i §§ 55, 57 (2) og 58.

(3) Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende

Kilde:

Kjøpsloven § 51 med lovkommentar

 

lovkommentar