Kjøpsloven § 52

Kjøpsloven § 52 regulerer selgers rett til å kreve betaling fra kjøper side. Bestemmelsen fastsetter også selgers rett til å kreve betaling fra kjøper for ytelser som skal tilvirkes, såkalt tilvirkningskjøp. 

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 52 først ledd kan kjøper fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Denne retten til å kreve oppfyllelse er et utslag av det alminnelige kontraktsrettslige prinsippet om at avtaler skal holdet – pacta sunt servanda. Bestemmelsen gjør likevel unntak fra dette prinsippet dersom betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet «forhold utenfor kjøperens kontroll» og «som han ikke kan overvinne». Kjøper fritas etter dette for ansvar dersom disse vilkårene en oppfylt.

Utrykket kontroll tilser at debitor svarer for de hindringer som han har muligheten til å påvirke utfallet av. Det er i kjøpslovens forarbeider gjort et skille mellom de klare og de uklare tilfellene. Tilfeller som etter forarbeidene klart faller innenfor debitors kontrollsfære er de såkalte «interne hindringene». Dette er hindringer som oppstår ved debitors virksomhet. Eksempler på dette vil feil utbetalinger fra kjøpers side. 

Tilfeller som klart faller utenfor debitors kontrollsfære vil være typiske force majeure hindringer. Eksempler på dette er krig, naturkatastrofer og pandemier.

For ting som skal tilvirkes, tilvirkningskjøp, følger det av bestemmelsens annet ledd at​ selger ikke kan fastholde kjøpet og fortsette tilvirkningen, med mindre med mindre avbrudd ville føre med seg «betydelig ulempe for ham» eller «risiko for at han ikke får erstattet tap» som avbestillingen medfører.  I vurderingen av om avbestilling vil påføre selger «betydelig ulempe» skal det legges vekt på ting som hvor hardt selger rammes, hvor avhengig selger var av avtalen og hvorvidt avbestillingen vil føre til at selger må si opp ansatte. Selger vil uansett ha krav på erstatning for det tap han lider som følge av avbestillingen etter reglene i kapittel X. Dersom det er en «risiko for at han ikke får erstattet tapet» vil selger kunne fastholde kjøpet og fortsette tilvirkningen.

Det følger av bestemmelsens siste ledd at selgers rett til å kreve oppfyllelse bortfaller dersom han venter «urimelig lenge» med å fremme kravet. Hva som er urimelig lenge må vurderes konkret ut ifra kontraktens og ytelsens art, og partene i avtalen.

Relevante rettskilder

HR-1996-3-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987) 

 

Video om kjøpsloven § 52

 

Lovteksten

§ 52.Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling.

(1) Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor kjøperens kontroll og som han ikke kan overvinne.​

(2) Avbestiller​ kjøperen ting som skal tilvirkes særskilt for ham, kan selgeren ikke fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre andre forberedelser til leveringen samt kreve betaling, med mindre avbrudd ville føre med seg betydelig ulempe for ham eller risiko for at han ikke får erstattet tap som avbestillingen medfører. Kan selgeren ikke fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som følge av avbestillingen i samsvar med reglene i kapittel X.​3

(3) Er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet

Kilde:

Kjøpsloven § 52 med lovkommentar

 

lovkommentar