Kjøpsloven § 53

Kjøpsloven § 53 regulerer selgers rett til å kreve medvirkning fra kjøper. Denne retten gjelder med de begrensninger som følger av kjøpsloven § 23. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 53 at selgers krav på medvirking fra kjøper gjelder med de begrensninger gitt i kjøpsloven § 23. Utgangspunktet er at selger kan kreve at kjøper medvirker til kjøpet. Unntak fra dette gjelder dersom det enten «foreligger en hindring som kjøper ikke kan overvinne», eller dersom «oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad slik at oppfyllelse vil stå i vesentlig misforhold til selgerens oppfyllelsesinteresse». Det er tilstrekkelig at vilkårene i ett av de to alternative er oppfylt.

Vurderingen av om det foreligger en «hindring som kjøper ikke kan overvinne». En hindring foreligger dersom omstendigheter ikke gjør det mulig å oppfylle avtale. Videre må kjøper ikke ha muligheten til å påvirke utfallet av disse omstendighetene.

Det andre unntaket viser til en interesseavveining mellom selgers interesse i at kjøper oppfyller, og hvilke kostnader/ulemper dette vil medføre for kjøper. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at oppfyllelse er ugunstig for kjøper, det kreves at oppfyllelse må medføre «vesentlig ulempe eller kostand».

Videre følger det av bestemmelsens annet ledd at dersom det foreligger vansker som hindrer kjøper i å oppfylle, kan selger kreve oppfyllelse til tross for vanskene, forutsatt at vanskene vil falle bort innen rimelig tid. Videre er det en forutsetning at tiden som har gått ikke har gjort det vesentlig mer tyngende for kjøper å oppfylle eller at oppfyllelse ikke får en annen karakter enn det kjøper kunne forutse på forhånd. Det må heller ikke for øvrig fremstå urimelig å kreve oppfyllelse.

I tredje ledd er det fastsatt en tidsfrist for å fremsette kravet på oppfyllelse. Selger taper nemlig retten til oppfyllelse dersom man venter urimelig lenge med å fremme kravet. For å være på den sikre siden er det derfor lurt å fremsette kravet så fort som mulig.

 

Relevante rettskilder

LB-2003-8912
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 53

Lovteksten

§ 53.Rett til oppfyllelse ved å kreve medvirkning til kjøpet

Om selgerens rett til å kreve oppfyllelse av kjøperens plikt til å medvirke til kjøpet gjelder § 23 tilsvarende

Kilde:

Kjøpsloven § 53 med lovkommentar

 

lovkommentar