Kjøpsloven § 54

Kjøpsloven § 54 regulerer selgers rett til å heve avtalen når kjøper ikke betaler. 

Kort forklart

En forutsetning for å kunne heve avtalen etter kjøpsloven § 54 er at kjøper har mislighold sin betalingsplikt etter avtalen eller loven. Mislighold foreligger der betalingen er forsinket der betalingen uteblir, eller der betalingen ikke er gjort i samsvar med det avtalte (sted, måte, middel).

Videre må den den forsinkede eller mangelfulle betalingen være «vesentlig». Hvorvidt kontraktsbruddet er vesentlig beror på en konkret helhetsvurdering hvor terskelen er høy. I Rt-1998-1510 Ekte hussopp uttalte høyesterett at vesentlighetskravet var oppfylt dersom det gir kjøperen «rimelig grunn for (…) å si seg løst fra kontrakten».  En tilsvarende forståelse av kravets innhold ble lagt til grunn i rt-1999-408. Der uttales det videre  «utgangspunktet og det sentrale momentet i vurderingen er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse.»

Selger gis også en rett til å heve avtalen etter annet ledd dersom kjøper er blitt gitt en «rimelig tilleggsfrist» og denne ikke blir overhold av kjøper. Mens denne fristen løper er selger avskåret fra å kunne heve, med mindre kjøper har sagt ifra om at denne fristen ikke vil bli overholdt, jf fjerde ledd.

Dersom selger har overlevert tingen til kjøper uten betaling, såkalt kredittkjøp, kan selger bare heve dersom det er tatt forbehold om dette eller kjøper avviser tingen.

Relevante rettskilder

HR-2013-1261-A
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 54

 

Lovteksten

§ 54. Heving​ når kjøperen ikke betaler 

(1) Selgeren kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling dersom kjøperens kontraktbrudd er vesentlig.

(2) Kjøpet kan også heves dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse.​

(3) Mens tilleggsfristen løper kan selgeren ikke heve, med mindre kjøperen har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen.​

(4) Er tingen allerede overtatt av kjøperen, kan selgeren bare heve dersom han har tatt forbehold om det eller kjøperen avviser tingen

 

Kilde:

Kjøpsloven § 54 med lovkommentar

 

lovkommentar