Kjøpsloven § 55

Kjøpsloven § 55 regulerer selgers rett til heving når kjøper ikke betaler. 

Kort forklart

En forutsetning for å kunne heve avtalen etter kjøpsloven § 54 er at kjøper har mislighold sin medvirkningsplikt etter avtalen eller loven. Kjøpers medvirkningsplikt følger av kjøpsloven § 50 og kan være regulert i avtalen.

Videre må den den misligholde medvirkningsplikten være «vesentlig». Hvorvidt kontraktsbruddet er vesentlig beror på en konkret helhetsvurdering hvor terskelen er høy. I Rt-1998-1510 Ekte hussopp uttalte høyesterett at vesentlighetskravet var oppfylt dersom det gir kjøperen «rimelig grunn for (…) å si seg løst fra kontrakten».  En tilsvarende forståelse av kravets innhold ble lagt til grunn i rt-1999-408. Der uttales det videre  «utgangspunktet og det sentrale momentet i vurderingen er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse.»

Selger gis også en rett til å heve avtalen etter annet ledd dersom kjøper er blitt gitt en «rimelig tilleggsfrist» til å medvirke og denne ikke blir overhold av kjøper. Mens denne fristen løper er selger avskåret fra å kunne heve, med mindre kjøper har sagt ifra om at denne fristen ikke vil bli overholdt, jf tredje ledd.

 

Relevante rettskilder

LB-2000-1369
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 55

 

Lovteksten

§ 55. Heving​ når kjøperen ikke medvirker.​

(1) Selgeren kan heve kjøpet når kjøperen ikke medvirker til kjøpet, dersom kontraktbruddet er vesentlig. Selgeren kan på samme vilkår heve kjøpet når kjøperen ikke overtar tingen etter § 50 bokstav (b) og selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.

(2) Kjøpet kan også heves når kjøperen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse,
(a) ikke medvirker til kjøpet, eller
(b) ikke overtar tingen i tilfelle hvor selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.
(3) Mens tilleggsfristen løper kan selgeren ikke heve, med mindre kjøperen har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen

 

Kilde:

Kjøpsloven § 55 med lovkommentar

lovkommentar