Kjøpsloven § 56

Kjøpsloven § 56 regulerer selgers rett til å heve når ytelsen skal leveres etterhvert, såkalt løpende forpliktelser. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 56 at dersom segler skal levere etter hvert og kjøper ikke betaler eller medvirker til tilsvarende poster, kan selger heve avtalen for denne delen i samsvar med reglene i kjøpsloven §§ 54 og 55.

En forutsetning for å kunne heve avtalen etter kjøpsloven § 54 er at kjøper har mislighold sin betalingsplikt eller medvirkningsplikt for denne delen etter reglene i §§ 58, 59 og 50.

Videre må misligholdet være «vesentlig». Hvorvidt kontraktsbruddet er vesentlig beror på en konkret helhetsvurdering hvor terskelen er høy. I Rt-1998-1510 Ekte hussopp uttalte høyesterett at vesentlighetskravet var oppfylt dersom det gir kjøperen «rimelig grunn for (…) å si seg løst fra kontrakten».  En tilsvarende forståelse av kravets innhold ble lagt til grunn i rt-1999-408. Der uttales det videre  «utgangspunktet og det sentrale momentet i vurderingen er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse.»

Selger gis også en rett til å heve avtalen dersom kjøper er blitt gitt en «rimelig tilleggsfrist» til å oppfylle og denne ikke blir overhold av kjøper. Mens denne fristen løper er selger avskåret fra å kunne heve, med mindre kjøper har sagt ifra om at denne fristen ikke vil bli overholdt.

Relevante rettskilder

FTU-2000-32
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 56

 

Lovteksten

§ 56. Levering etter hvert.

(1) Skal selgeren levere etter hvert og kjøperen betale eller medvirke i tilsvarende poster, og det er kontraktbrudd fra kjøperens side ved en enkelt levering, kan selgeren heve for denne levering etter reglene i §§ 54 og 55.

(2) Gir kontraktbruddet selgeren god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi hevingsrett ved seinere leveringer, kan han på dette grunnlag heve for disse leveringer dersom det skjer innen rimelig tid

Kilde:

Kjøpsloven § 56 med lovkommentar

lovkommentar