Kjøpsloven § 57

Kjøpsloven § 57 regulerer selgers krav på erstatning som følge av mislighold fra kjøpers side. Bestemmelsen omfatter både misligholdt betalingsplikt og misligholdt medvirkningsplikt. 

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 57 kan selgeren kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse med betalingen fra kjøperens side. Bestemmelsen gjør likevel unntak fra dette kravet dersom kjøper godtgjør at betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet «forhold utenfor kjøperens kontroll» og «som han ikke kan overvinne». Kjøper fritas etter dette for ansvar dersom disse vilkårene er oppfylt.

Utrykket kontroll tilser at debitor svarer for de hindringer som han har muligheten til å påvirke utfallet av. Det er i kjøpslovens forarbeider gjort et skille mellom de klare og de uklare tilfellene. Tilfeller som etter forarbeidene klart faller innenfor kjøpers kontrollsfære er de såkalte «interne hindringene». Dette er hindringer som oppstår ved kjøpers virksomhet. Eksempler på dette vil være feil utbetalinger fra kjøpers side. 

Tilfeller som klart faller utenfor kjøpers kontrollsfære vil være typiske force majeure hindringer. Eksempler på dette er krig, naturkatastrofer og pandemier.

Selger vil kunne kreve erstatning etter reglene i kjøpsloven § 27. Bestemmelsen skiller mellom indirekte og direkte tap. Der det kun er direkte tap som kan kreves erstattet.

Relevante rettskilder

LA-2015-97250
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 57

 

Lovteksten

§ 57.Erstatning

(1) Selgeren kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse med betalingen fra kjøperens side. Dette gjelder likevel ikke så langt kjøperen godtgjør at forsinkelsen skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor kjøperens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Reglene ellers i § 27 (2) og (3) gjelder tilsvarende.

(2) Selgeren kan kreve erstatning etter reglene i § 27 for det tap han lider som følge av at
(a) kjøperen ikke medvirker ved oppfyllelsen av kjøpet, eller
(b) kjøperen ikke i rett tid overtar tingen etter § 50 bokstav (b), i tilfelle hvor selgeren har en særlig interesse i å bli av med tingen

Kilde:

Kjøpsloven § 57 med lovkommentar

 

lovkommentar