Kjøpsloven § 58

Kjøpsloven § 58 regulerer selgers krav på opplysninger om hindringer som vil påvirke kjøpers mulighet til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Dersom kjøper ikke overholder denne opplysningsplikten vil han kunne bli erstatningsansvarlig for de tap selger lider som følge av at avtalen ikke blir overholdt. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 58 at dersom kjøper hindres i å oppfylle avtalen til rett tid, skal selger gis «melding om hindringen» og dens virkning på muligheten til å oppfylle. Bestemmelsen oppstiller ingen formkrav til meldingen og både muntlig og skriftlig melding vil være tilstrekkelig. Meldingen må imidlertid gi uttrykk for den aktuelle hindringen og hvordan denne hindringen vil medføre forsinkelse eller ikke gjøre det mulig for kjøper å oppfylle.

Videre kreves det at meldingen blir gitt til selger innen «rimelig tid» etter at kjøperen fikk eller burde fått kjennskap til hindringen. Hva som er innen rimelig tid beror på en konkret vurdering av avtaleforholdet, tingens art og partene i avtalen. Fristen begynner likevel først å løpe når kjøper fikk eller burde fått kjennskap til hindringen. Dersom kjøper ikke hadde kunnskap, må det derfor vurderes om han burde vært klar over hindringen. Hvis ikke selger får melding inne fristen kan han  kreve erstattet det tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

Relevante rettskilder

LF-2010-69547
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 58

 

Lovteksten

§ 58.​ Opplysningsplikt om hindring.

Hindres kjøperen i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at kjøperen fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide

 

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 58 med lovkommentar

 

lovkommentar