Kjøpsloven § 59

Kjøpsloven § 59 regulerer selgerens frist til å gi melding dersom han ønsker å heve kjøpet. Bestemmelsen gjelder både heving ved forsinkelse og andre kontraktsbrudd. 

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 59 må selger gi melding til kjøper dersom han ønsker å heve kjøpet, en såkalt hevingserklæring. Dersom en slik melding ikke blir gitt mister selger sin rett til å heve. Bestemmelsen oppstiller to ulike frister avhengig av hvilke type kontraktsbrudd hevingen skal gjøre gjeldene overfor.

Det følger av bestemmelsens bokstav a at ved forsinkelse skal meldingen om heving gis, «før han fikk vite om oppfyllelse fra kjøperens side». Dette innebærer at dersom kjøpers ytelse er forsinket, men så senere blir oppfylt, kan ikke selger heve etter at kjøper har oppfylt.

Det følger av bestemmelsens bokstav b at det annet kontraktsbrudd må melding om heving gis, «innen rimelig tid» etter at selger fikk eller burde fått kjennskap til kontraktsbruddet, eller etter at «rimelig tilleggsfrist som følger av § 55 (2) er gått ut. Hva som er «innen rimelig tid» må vurderes konkret ut ifra avtaletypen, tingens art og partene i avtalen.

Relevante rettskilder

LB-1993-3256
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

 

Video om kjøpsloven § 59

 

Lovteksten

§ 59. Selgerens frist for å heve

Er kjøpesummen betalt, kan selgeren ikke heve kjøpet med mindre han gir kjøperen melding om det:
(a) ved forsinkelse, før han fikk vite om oppfyllelsen fra kjøperens side, eller
(b) ved annet kontraktbrudd, innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til kontraktbruddet, eller etter at rimelig tilleggsfrist som følger av § 55 (2) er gått ut

Kilde:

Kjøpsloven § 59 med lovkommentar

 

lovkommentar