Kjøpsloven § 6

Kjøpsloven § 6 regulerer leveringsstedet og leveringstidspunkt ved hentekjøp. I tillegg bestemmes  på hvilket tidspunkt tingen anses overtatt av kjøper. 

Kort forklart

Kjøpsloven skiller mellom tre ulike kjøp når det kommer til leveringssted: hentekjøp i kjøpsloven § 6 og plasskjøp og sendekjøp i kjøpsloven § 7.

Tingen skal ved hentekjøp som en hovedregel overleveres til kjøper på det sted selger på kjøpstidspunktet hadde sitt forretningssted, eventuelt bosted (kjøpsloven § 83). Vet derimot partene allerede på kjøpstidspunktet at tingen skal leveres et annet sted, plikter selger å holde tingen klar for henting der.

Tingen anses overlevert fra selger til kjøper idet tingen er overtatt av kjøperen. Her vil det avgjørende være om kjøperen selv, eller noen som opptrer på vegne av ham (eksempelvis en fraktfører), har fått tingen i sin besittelse.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 6

Lovteksten

§ 6. Hentekjøp.

(1) Tingen skal holdes klar for henting på det sted der selgeren hadde sitt forretningssted (i tilfelle bosted jf. § 83) da kjøpet ble inngått. Visste partene ved kjøpet at tingen eller det vareparti eller produksjonssted som tingen skal tas fra, var på et annet sted, skal tingen holdes klar for henting der.

(2) Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen.

Kilde:

Kjøpsloven § 6 på biladvokat.no

lovkommentar