Kjøpsloven § 60

Kjøpsloven § 60 regulerer selgerens krav om at kjøperen kommer med spesifikasjoner om tingens form, mål eller andre egenskaper innen avtale frister. Dersom kjøper overholder slike frister vil selger selv kunne ta beslutninger om dette. 

Kort forklart

Det følger av kjøpsloven § 60 at dersom kjøper skal bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper, må han gjøre dette til «avtalt tid» eller «innen rimelig tid» etter å ha fått oppfordring fra selgeren. Dette innebære at kjøper må komme med slike spesifikasjoner innen den frist som følger av avtalen. Dersom en slik frist ikke følger av avtalen skal selger gi en oppfordring om å komme med slike spesifikasjoner. Hva som er «innen rimelig tid» må vurderes konkret ut ifra kontraktstypen, tingens art og partene i avtalen.

Dersom fristen ikke blir overholdt kan selgeren selv bestemme i samsvar med hva han må anta er kjøperens interesse. Han gis etter dette ikke full frihet, men må vurdere hva som kan passe kjøper. Selger må imidlertid opplyse kjøper om de spesifikasjoner han vil komme til å bruke og gi kjøper en «rimelig frist» til å endre spesifikasjonene. Hva som er en rimelig frist må vurderes konkret. Dersom kjøper ikke reagerer etter å ha fått selgers melding, blir det selger ha bestemt bindende.

Relevante rettskilder

LB-2014-158500
Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 60

 

Lovteksten

§ 60. Spesifikasjon

(1) Skal kjøperen bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper og han ikke gjør det til avtalt tid eller innen rimelig tid etter å ha fått oppfordring fra selgeren, kan selgeren selv gjøre det i samsvar med hva han må anta er kjøperens interesse. Dette hindrer ikke selgeren i å gjøre gjeldende andre krav som han har.

(2) Selgeren må opplyse kjøperen om de spesifikasjoner han vil bruke og gi kjøperen en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Gjør ikke kjøperen dette i tide etter å ha fått selgerens melding, blir selgerens spesifikasjoner bindende.

Kilde:

Kjøpsloven § 60 med lovkommentar

lovkommentar